Shabati hommikupalvus laupäeval

Hommikused õnnistused

Moide ani lefonecho, Melech chai vekajom, šehechezarto bi nišmosi bechemlo, rabo emunosecho.

Tänan Sind, elav ja igavene Valitseja, et Oma halastuses tagastasid mulle mu hinge. Suur on Sinu ustavus!

Boruch ato Adoinoi, Eloiheinu Melech hooilom, ašer kidešanu bemitsvoisov vetsivonu al netilas jodoim.

Õnnistatud oled Sina, Issand, meie Jumal, maailma Valitseja, Kes Sa pühitsed
meid Oma käskudega ja käsed meid pesta käsi!

Boruch ato Adoinoi, Eloiheinu Melech hooilom, ašer kidešanu bemitsvoisov vetsivonu al divrei soiro.

Õnnistatud oled Sina, Issand, meie Jumal, maailma Valitseja, Kes Sa pühitsed
meid Oma käskudega ja käsed meid rääkida Tora sõnu!

Boruch ato Adoinoi, Eloiheinu Melech hooilom, ašer bochar bonu mikol hoamim venosan lonu es toirasoi. Boruch ato Adoinoi, noisen hatoiro.

Õnnistatud oled Sina, Issand, meie Jumal, maailma Valitseja, Kes Sa valisid meid kõigi rahvaste seast ja kinkisid meile oma Tora. Õnnistatud oled Sina, Kes Sa kinkisid Tora!

Jevorechecho Adoinoi veišmerecho. Joeir Adoinoi ponov eilecho vichuneko. Iso Adoinoi ponov eilecho vejoseim lecho šolom.

Issand õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand valgustagu sind Oma Palge ees ja halastagu sulle! Issand pööraku Oma Pale su poole ja andku sulle rahu!

Boruch ato Adoinoi, Eloiheinu Melech hooilom, ašer kidešanu bemitsvoisov vetsivonu lehisaseif betsitsis.

Õnnistatud oled Sina, Issand, meie Jumal, maailma Valitseja, Kes Sa pühitsed
meid Oma käskudega ja käsed meid riietuda narmastuttidesse. 
 

Sidur lk 156

Hoidu la-Adoinoi

Hoidu la-Adoinoi, ki toiv, ki leoilom chasdoi!
Hoidu le-Eloihei hoeilohim, ki leoilom chasdoi!
Hoidu la-Adoinoi hoadoinim, ki leoilom chasdoi!
Leoisei niflois gdoilois levadoi, ki leoilom chasdoi!
Leoisei hošomaim bitvuno, ki leoilom chasdoi!
Leroka hoorets al homoim, ki leoilom chasdoi!
Leoisei orim gdoilim, ki leoilom chasdoi!
Es hošemeš lememšelet bojoim, ki leoilom chasdoi.
Es hojareach vekochavim lememšelois bolaila, ki leoilom chasdoi.
Lemake mitsroim bivchoreihem, ki leoilom chasdoi.
Vajotse Isroel mitochat, ki leoilom chasdoi!
Bejod chazoko uvizroia netuja, ki leoilom chasdoi!
Legozer jom syf ligzarim, ki leoilom chasdoi!
Vehevir Isroeil betoicho, ki leoilom chasdoi!
Venier poro vecheilo bejom suf, ki leoilom chasdoi!
Lemolich omo bomidbor, ki leoilom chasdoi!
Lemoke melochim gdoilim, ki leoilom chasdoi!
Vojohorog melochim adirim, ki leoilom chasdoi!
Lesichon hoemorei, ki leoilom chasdoi!
Uleog melech hobošon, ki leoilom chasdoi!
Venoisan ortsom lenachalo, ki leoilom chasdoi!
Nachala leisroeil ovdo, ki leoilom chasdoi!
Šebšiflenu zochor lanu, ki leoilom chasdoi!
Vaifdekenu mitsoreinu, ki leoilom chasdoi!
Noisen lechem lechol bosor, ki leoilom chasdoi!
Hoidu le-El hošomoim, ki leoilom chasdoi!

Tänage Issandat, sest Tema on hea, sest Tema arm on igavene!
Tänage Jumalat, kõrgemate jõudude Valitsejat, sest Tema arm on igavene!
Tänage isandate Issandat, sest Tema arm on igavene!
Ainsat suurte imede Loojat, sest Tema arm on igavene!
Kes Oma Tarkusega lõi taevad, sest Tema arm on igavene!
Kes tõstis maa vete kohale, sest Tema arm on igavene!
Suurte valguste Loojat, sest Tema arm on igavene!
Kes pani päikese valitsema päeval, sest Tema arm on igavene!
Kes pani kuu ja tähed valitsema öösel, sest Tema arm on igavene!
Kes surmas egiptlaste esmasündinud, sest Tema arm on igavene!
Kes tõi Iisraeli välja sealt, sest Tema arm on igavene!
Tugeva käe ja võimsa peopesaga, sest Tema arm on igavene!
Kes lõhestas Kõrkjamere, sest Tema arm on igavene!
Kes juhtis Iisraeli vetevoogudes, sest Tema arm on igavene!
Kes uputas Kõrkjamerre vaarao ja tema väed, sest Tema arm on igavene!
Kes juhtis Oma rahvast kõrbes, sest Tema arm on igavene!
Kes hukkas suuri valitsejaid, sest Tema arm on igavene!
Kess surmas tugevaid tsaare, sest Tema arm on igavene!
Sichoni, emorlaste tsaari, sest Tema arm on igavene!
Oga, bašanide tsaari, sest Tema arm on igavene!
Kes andis päranduseks nende maad, sest Tema arm on igavene!
Osaks Iisraelile, Oma rahvale, sest Tema arm on igavene!
Kes hoiab meeles meid, alandatuid, sest Tema arm on igavene!
Kes on vabastanud meid meie vaenlastest, sest Tema arm on igavene!
Kes annab toitu kõigele elavale, sest Tema arm on igavene!
Tänage Jumalat, taevast valitsejat, sest Tema arm on igavene!

 

Sidur lk 157

Hoaderes vehoemuno 

Hoaderes vehoemuno    lechai oilomim
habion vehobrocho       lechai oilomim
hagaavo vehagdulo       lechai oilomim
hadeio vehadibur          lechai oilomim
hochoid vehehedor        lechai oilomim
havaad vehavosikus      lechai oilomim
haziv vehazoihar           lechai oilomim
hachail vehachoisen      lechai oilomim
hateches vehatoihar       lechai oilomim
haichud vahairo             lechai oilomim
hakeser vehakovoid       lechai oilomim
halekach vehalibuv        lechai oilomim
hamlucho vehamemšolo     lechai oilomim
hanoi vehaneitsach              lechai oilomim
hasigui vehasegev               lechai oilomim
hooiz vehoanovo                 lechai oilomim
hapdus vehapeir                   lechai oilomim
hatsvi vehatsedek                 lechai oilomim
hakrio vehakdušo                 lechai oilomim
horoin vehoroimeimois        lechai oilomim
hašir vehaševach                  lechai oilomim
hathilo vehatiferes                lechai oilomim

Tugevus ja usk on Temalt, igaveselt elu Allikalt
Arusaamine ja õnnistus on Temalt, igaveselt elu Allikalt
Väärikus ja suurus on Temas, igaveses elu Allikas
Mõistus ja kõne on Temalt, igaveselt elu Allikalt
Ilu ja suursugusus on Temas, igaveses elu Allikas
Püsivus ja headus on Temas, igaveses elu Allikas
Hiilgus ja sära on Temalt, igaveselt elu Allikalt 

Võimsus ja vankumatus on Temas, igaveses elu Allikas
Majesteetlikkus ja puhtus on Temas, igaveses elu Allikas
Ainus ja aukartust tekitav on Tema, igavene elu Allikas
Kroonitud ja austatud on Tema, igavene elu Allikas
Teadmine ja tark süda on Temalt, igaveselt elu Allikalt
Valitseb ja juhib Tema, igavene elu Allikas
Suurepärane ja võidukas on Tema, igavene elu Allikas
Kättesaamatu ja mõistusega haaramatu on Tema, igavene elu Allikas
Kõikvõimsus ja leebus on Temas, igaveses elu Allikas
Pääste ja au on Temalt, igaveselt elu Allikalt
Täiuslik ja õiglane on Tema, igavene elu Allikas
(Inglid) kuulutavad Tema pühadusest, igavese elu Allikast
Temale olgu meie hümnid ja ülistus, igavesele elu Allikale
Temale olgu meie laul ja kiitus, igavesele elu Allikale
Kuulutada Tema aust ja toredusest, igavese elu Allikast


 Sidur lk 158

Boruch šeomar

Boruch šeomar vehojo hooilom boruch hu, boruch oimer veoise, boruch goizer umekajem, boruch oise bereišis, boruch meracheim al hoorets, boruch meracheim al habriois, boruch mešaleim sochor toiv lirejov, boruch chai load vekajom lonetsach, boruch poide umatsil, boruch šmoi. Boruch ato Adoinoi Eloiheinu Melech hooilom, ho-Eil ov horachamon, hamechulol befe amoi, mešuboch umefojor bilšoin chasidov vaavodov uvširei Dovid avdecho. Nehalelcho Adoinoi Eloiheinu bišvochois uvizmirois, negadelcho unešabeichacho unefoercho venamlichecho venazkir šimcho Malkeinu
Eloiheinu, jochid chei hooilomim Melech mešuboch umefojor adei ad šmoi hagodoil. Boruch ado Adoinoi Melech mehulol batišbochois.

 Sidur lk 159

Ašrei joišvei

Ašrei joišvei veisecho oid jehalelucho selo. Ašrei hoom šekocho loi, ašrei hoom še-Adoinoi Eloihov. Tehilo ledovid. Aroimimcho Eloihai hamelech vaavorcho šimcho leoilom voed. Bechol joim avorecheko vaahallo šimcho leoilom voed. Godoil Adoinoi umechulol meoid veligdulosoi ein cheker. Doir ledoir ješabach maasecho ugvuroisecho jagidu. Hadar kvoid hoidecho vedivrei nifloisecho osicho. Veezuz noiroisecho joimeru ugduloscho asapreno. Zecher rav tuvcho jabiu vetsidkoscho jeraneinu. Chanun verachum Adoinoi, erech apaim ugdol chosed. Toiv Adoinoi laikoil verachamov al kol maasov. Joiducho Adoinoi kol maasecho vachasidecho jevorchucho. Kvoid malchuscho joimeru ugvuroscho jedabeiru. Lehoidia livnei hoodom gvuroisov uchvoid hadar malchusoi. Malchuscho malchus kol oilomim umemšaltecho bechol doir vodoir. Soimech Adoinoi lechol hanoiflim vezoikeif lechol hakfufim. Einei choil eilecho jesabeiru veato noisen lohem es ochlom beitoi. Poiseach es jodecho umasbia lechol chai rotsoin. Tsadik Adoinoi bechol drochov vechosid bechol maasov. Koroiv Adoinoi lechol koirov, lechoil ašer ikrouhu veemes. Retsoin jerejov jase vees šavosom išma vejoišieim. Šoimer Adoinoi es kol oihavov vees kol horešoim jašmid. Tehilas Adoinoi jedaber pi vivoreich kol bosor šeim kodšoi leoilom voed. Vaanachnu nevoreich Jo meato vead oilom halelu-Jo.

Õnnelikud asuvad Sinu templis, igavesti kiidavad Sind. Õnnelik on rahvas, kelle osa on selline, õnnelik on rahvas, kelle Jumal on Issand. Davidi kiituslaul. Ülistan Sind, Valitseja, mu Jumal, ja igavesti õnnistan Sinu nime. Iga päev õnnistan Sind ja kiidan igavesti Sinu nime! Suur on Issand ja suur on Tema au ja Tema suurus on mõistetamatu. Põlvest põlve jätkub Sinu kiitus Su tegude eest, Sinu vägevusest kõneldakse. 

Sinu au hiilgusest ja toredusest ning Sinu imelistest tegudest ma jutustan, Sinu aukartustäratavast tugevusest ma räägin ning Sinu suurusest ma teatan. Sinu suurest soosingust jutustavad nad ja Sinu õiglusest nad laulavad. Halastaja ja armuline on Issand, pika meelega, Tema armastus on piiritu. Issand on hea kõigile ja kaastundlik kogu loodule. Kõik, kelle oled loonud, tänavad Sind, ja need, kes armastavad Sind, õnnistavad Sind. Sinu kuningriigi aust nad kuulutavad ja Sinu suurusest jutustavad, et inimesed teaksid Sinu valitsuse võimsusest ja auhiilgusest. Sinu valitsus on igavene ja Sinu võim üle kõigi põlvkondade. Issand toetab kõiki kukkujaid ja sirutab kõiki kõveraid. Kõigi silmad on suunatud Sinule ning Sina annad toitu õigel ajal. Sa avad oma peo ja heldelt toidad kõike elavat. Õiglane on Issand kõiges Oma loodus ja armuline kõigis Oma tegudes. Lähedane on Issand kõigile, kes Teda hüüavad, kõigile, kes siiralt Teda paluvad. Nende soovid, kes Teda kardavad, Ta täidab, kuuleb nende kaebeid ja päästab nad. Issand hoiab kõiki, kes Teda armastavad, kõik kurjad aga hävitab. Issandat kiidavad mu huuled ja kõik elav õnnistab Tema püha nime igavesti. Ja meie õnnistame Jumalat nüüd ja alati, kiitke Issandat! 

Sidur lk.168

Kadovor šekosuv

Kadovor šekosuv kol atsmoisai toimarno: Adoinloi, mi chomoicho. Matsil oni meichozok mimenu, veoni veevjoin migoizloi. Mi idme loch umi išve loch, umi jaaroich loch ho-Eil hagodoil, hagiboir vehanoiro, Eil eljoin, koinei šomaim voorets. Nehalelcho unešabechacho unefoercho, unevoreich es šmeim kodšecho, koomur: ledovid, borchi nafši es Adoinoi, vechol krovai es šmeim kodšoi: ho-Eil besaatsumois uzecho, hagodoil bichvoid šmecho hagiboir lonetsach vehanoiro benoirosecho: hamelech hajoišveiv al kisei rom veniso. 

Nagu on kirjutatud: "Kõik minu kondid ütlevad: Issand, kes on Sinu sarnane, kes Sa päästad vaese tugevama käest, kehva ja armetu riisuja käest?" Kes on Sinu sarnane, keda võrrelda Sinuga ja keda kõrvutada Sinuga, suur, võimas ja aukartustäratav, Kõigekõrgem Jumal, taeva ja maa Looja? Ülistame, kiidame Sind ja teeme kuulsaks Sind ja õnnistame Sinu Püha Nime, nagu on öeldud. Davidi (salm): "Õnnista, mu hing, Issandat ja kogu mu olemus Tema Püha Nime!"

Sina oled Jumal, ja Sinu vägevus on piiritu, suur on Sinu Nime au, Sinu jõud on igavene ning Sinu karmus viib aukartusesse.

Oo, Valitseja, Kes Sa asud Oma kõrgel autroonil!

Sidur lk 169

Uvechein ištabach

Uvechein ištabach šimcho load malkeinu, ho-Eil hamelech hagodoil vehakodoiš bašomaim uvoorets, ki lecho noe Adoinoi Eloiheinu v-Elohei avoseinu leoilom voed. Šir ušvocho, haleil vezimro, oiz umemšolo, netsach gdulo ugevuro, tehilo vesiferes kedušo umalchus. Brochois vehoidoois lešimcho hagodoil vehakodoiš, umeoilom ad oilom ato Eil. Boruch ato Adoinoi Eil melech godoil umechulol batišbochois, Eil hahoidoois, adoin hanifloois, boirei kol hanešomois, riboin kol hamaasim, haboicher beširei zimro, melech jochid chei hooilomim.

Ja seepärast olgu kiidetud Sinu Nimi igavesti taevas ja maal, meie Valitseja, suur ja püha Jumal! Sest, Sind, meie Jumal ja meie isade Jumal, tuleb igavesti ülistada, kiita ja kuulutada, hümnides ja kiituslauludes, jutustades Sinu jõust ja võimust, heldusest ja suurusest, vägevusest, aust ja valitsusest. Tänu ja kiitus Sinu suurele ja pühale Nimele! Aegade algusest lõpuni oled Sina Jumal!
Õnnistatud oled Sina Jumal, suur ning ülistus- ja kiituslauludes austatav Jumal, Imedetegija, kõigi hingede Looja, kõigi kõrguste Käskija, soositud ülistuslauludes, ainus Valitseja, Kes kingid maailmadele elu!


Chatsi Kadiš

Sidur lk 170

Borchu es Adoinoi hamevoiroch!

Boruch Adoinoi hamevoiroch leoilom voed!

Pool-Kadiš

(Chazan)

Õnnistage Issandat õnnistust pälvivat!

Õnnistatud on Issand õnnistust pälviv igavesti!

Sidur lk 171

Ein oroich

Ein oroich lecho Adoinoi Eloiheinu booilom haze, veein zuloscho malkeinu lechajei hooilom habo. Efec biltecho gojaleinu limois hamošiach veein doime lecho moišieinu lischijas hameisim:

Eil oidoin al kol hamaasim, boruch umevoiroch befi kol hanešomo, godloi vetuvoi molei oilom, daas usvuno soivevim hoidoi.  Hamisgoe al chajois hakoideš, venehedor bechovoid al hamerkovo, zchus umišoir lifnei chisoi; chesed verachamim molei chvoidoi. Toivim meoirois šeboro Eloiheinu, jetsorom bedaas bevino uvehaskeil, koiach ugvuro nosan bohem, lihjois moišlim bekerev teiveil. Mlejim ziv umefikim noigah, noe zivom bechol hooilom, smeichim betseisom vesosim bevojom, oisim beeimo retsoin koinom. Peeir vechovoid noisnim lišmoi, tsoholo verino lezeicher malchusoi, koro lašemeš vaizrach oir, roo vehiskin tsuras halevono. Ševach noisnim loi kol tsvo moroim, tiferes ugdulo, srofim vechajos veoifanei hakoideš.

Ei ole selles maailmas kedagi, keda võrrelda Sinuga, Issand, meie Jumal, ja ei tule kedagi peale Sinu, meie Valitseja, tulevases maailmas. Sinuta on tühjus, meie Päästja Mašiachi päevil; ja ei tule Sinu sarnast, meie Vabastaja, kui Sa elustad surnud.

Jumal, kogu loodu Valitseja, Õnnistatu, iga elusolendi poolt õnnistatu. Tema Suuruse ja headusega on täidetud maailm; Tema teadmine ja tarkus on rüütatud Tema ausse.  
Ta ületab pühad "Chajot", hiilgab Oma aus, mis on ilmunud sõjavankrite kohale; vaid väärikad ja otsekohesed jäävad püsima Tema autrooni ees; Oma kuulsuses on Ta täidetud armastuse ja kaastundega. Imekaunid on meie Jumala teadmise, mõistuse, tarkusega loodud valgusallikad, andes neile jõu ja väe, et juhtida maailma. Nad on täis hiilgust ja kiirgavad valgust, kogu maailm naudib nende sära. Nad on rõõmsad taevasse tõustes ja sealt lahkudes, nad täidavad aukartuses oma Looja tahet. Nad ülistavad Tema Nime hiilgust ja kuulsust, rõõmustavad ja laulavad Tema kuninglikust võimust. Tema käskis Päikest ja läigatas valgus, Oma ettenägelikkuses kehtestas Ta kuufaasid. Teda kiidab kogu taevane sõjavägi, pühad inglid srafimid, chajotid ja ofanimid kuulutavad Tema hiilgust ja suurust.

Lk 174

Kodoiš 

Kodoiš kodoiš kodoiš Adoinoi Tsvoois, mloi chol hoorets kvoidoi:
Vehaoifanim vechajois hakoideš beraaš godoil misnasim leumas hasrofim, leumosom mešabchim veoimrim:

Boruch kvoid Adoinoi mimkoimoi:

Lo-Eil

Lo-Eil boruch neimois iteinu, lomelech Eil chai vekajom, zmirois joimeiru vesišbochois jašmiju, ki hu levadoi moroim vekodoiš, poeil gevurois, oise hadošois, baal milchomois, zoireja tsedokois, matsmiach ješuois, boirei refuois, noiro sehilois, Adoin hanifloois, hamechadeiš betuvoi bechol joim tomid maasei vereišis. Koomur leoisei oirim gdoilim, ki leoilom chasdoi. Boruch ato Adoinoi, joitseir hameoirois.

Püha, Püha, Püha on Vägede Issand, kogu maa on täis Tema Au!
Kärarikkalt tervitavad ja hüüavad austusega pühad inglid ofanimid ja pühad chajotid: “Õnnistatud on Issanda Au, kus Ta ka ei asuks!”

Õnnistatud Jumalale laulavad nad meeldivaid laule - Valitsejale, Igavesele Jumalale, Eluandjale laulavad nad kuuldavalt hümne, sest vaid Tema on ülev ja püha, teeb vägevaid tegusid, loob uut, võidab sõdu, külvab õiglust, valmistab päästet, kingib tervenemist, sisendab aukartust Tema ülistajatele, loob imesid. Oma headusest uuendab Ta iga päev loodut, nagu on öeldud: “Kes loob suuri valgusi, sest igavene on Tema Arm”. Õnnistatud oled Sina, Issand, valguse Allikas!

Ahavas 

Ahavas oilom ahavtonu Adoinoi Eloiheinu, chemlo gdoilo viiseiro chomalto oleinu. Ovinu malkeinu, baavur šimcho hagodoil uvaavur avoiseinu, šebotchu vecho, vatlamdeim chukei chaim, laasois retsoincho beleivov šoleim, kein techoneinu uslamdeinu. Ovinu ov horachamon, hameracheim, rachem-no oleinu, vesein belibeinu binu lehovin ulehaskil, lišmoja lilmoid ulelameid, lišmoir velaasois, ulekajeim es kol divrei salmud Toirosecho beahavo. Vehoeir eineinu besoirosecho, vedabeik libeinu bemitsvoisecho vejacheid levoveinu leahavo uleiro es šmecho, veloi neivoiš, veloi nikoleim veloi nikošeil leoilom voed...

Igavese armastusega oled Sa meid armastanud, Issand, meie Jumal, külvanud üle suure ja piiritu halastusega - Oma vägeva Nime pärast ja meie isade pärast, kes lootsid Sinule ja kellele Sa õpetasid Elu Tõdesid, et kogu südamest täita Sinu Tahet. Halasta meile ja õpeta meid!
Meie Isa, armuküllane Isa! Halasta meie peale, anna meie südamesse mõistmist, et armastusega tunnetaksime, saaksime aru, õpiksime ja õpetaksime teistele, hoiaksime alal, peaksime ja täidaksime kõik Sinu Toras öeldu. Valgusta meie silmi Oma Tora valgusega, las meie südamed igatsevad Sinu Käskude järele ja et meie hinged täituksid armastuse ja aukartusega vaid Sinu Nime ees. Igaveseks vabasta meid häbist ja teotusest. (Me ei tagane, sest lootsime Sinu Pühale, Suurele ja Aukartustäratavale Nimele. Me rõõmustame ja vaimustume Sinu päästest. Issand, meie Jumal, ära iialgi jäta meid ilma oma halastusest ja heatahtlikkusest, olgu need alati meiega. Ära viivita meie õnnistamisega ja rahutoomisega ning kogu meid pea neljast maailma äärest ja vabasta meid teiste rahvaste ikkest. Vii meid varsti sirgeselgseina meie maale, sest Sina oled Päästev Jumal. Meie Valitseja, Sa valisid meid kõigist rahvastest ja inimpõlvedest, tuues meid armastuses lähemale Oma Suurele Nimele, et me armastuses tänaksime Sind, rõhutades Sinu ainsust. Õnnistatud oled Sina, Issand, Kes valisid armastuses oma rahva Iisraeli!)

Lk 175

Šma, Isroeil

See palve kujutab endast judaismi põhipalvet-vannet - usust Kõigekõrgema ainsusesse
(Suletud silmad kaetakse tihedalt parema käega, kui öeldakse palve esimene lause.) 
 

Šma Isroeil Adoinoi Eloiheinu Adoinoi echod

(Sosinal) Boruch šeim kvoid malchusoi leoilom voed

Veohavto es Adoinoi Eloiheicho, bechol levovcho uvechol nafšecho uvechol meoidecho; vehoju hadvorim hoeile, ašer onoichi metsavcho hajoim al levovecho: vešinantom levonecho vedibarto bom, bešivtecho beveisecho uvelechtecho vaderech uvešochbecho uvekumecho: ukšartom leois al jodecho vehoju letoitofois bein einecho uchsavtom al mezuzois beisecho uvišorecho.

Vehojo, im šomea tišmeu el mitsvoisoi, ašer onochi metsave eschem hajoim, leahavo es Adoinoi Eloiheichem uleovdoi, bechol levovchem uvechol nafšechem. Venosati mtar artsechem beitoi joire umalkoiš, veosafto degonecho vesireišcho veitshorecho. Venosati eisef besodcho livhemtecho, veochalto vesovoto. Hišomru lochem pen ifte levavchem, vesartem vaavadetem eloihim acheirim vehištachavisem lohem
Vechoro af adoinoi bochem veotsar es hašomaim veloi ihje motor vehoadomo loi es jevulo vaavadetem meheiro mejal hoorets hatoivo ašer Adoinoi noisein lochem. Vesamtem es dvorai eile al levavchem, ukšartem eisom leois al jedchem vehoju letoitofois  bein eineichem. Velimadetem eisom es bneichem ledabeir om,  bešivtecho beveisecho uvelechtecho vaderech uvešochbecho uvekumecho. Uchsavtom al mezuzois beisecho uvišorecho. Lemaan irbu jemeichem vimei vneichem al hoadomo, ašer nišboa Adoinoi laavoiseichem loseis lohem kimei haomaim al hoorets.
 
Vajoimer  Adoinoi el Moiše leimoir: dabeir el bnei Isroeil veomarto aleihem veosu lohem tsitsis al kanfei vigdeihem ledoiroisom, venosnu al tsitsis hakoof, psil tcheiles. Vehojo lochem letsitsis, urisem, Eiseni, uzchartem, es kol mitsvois Adoinoi, vaasisem eisom, veloi soosuru acharei levavchem veacharei eineichem ašer atem zoinim achareichem. Lemaan tizkeru vaasisem es kol mitsvoisoi vihisem kdoišim le-Eloheichem. Ani Adoinoi Eloiheichem, ašer hotseisi eschem meeirets mitsraim lihjois lochem le-Eloihim, Ani Adoinoi Eloiheichem. 

Kuula, Iisrael, Issand meie Jumal on Ainus

Õnnistatud on Tema kuningriigi austatud Nimi nüüd ja igavesti!

Armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma olemusega. Ja olgu su südames need sõnad, mida ma käsin ja korda neid oma poegadele ning räägi neid oma kodus istudes ja teel käies, pikali heites ja üles tõustes. Ja seo need märgiks oma käele ja olgu nad tähiseks sinu silmade kohal ja kirjuta need oma uksepiitadele ja väravatele.

Ja on: kui kuulate mu Käske, mis ma annan teile täna, siis kuuletute;   armastades Issandat oma Jumalat ja teenides Teda kogu oma südame ja kogu oma hingega. Siis annan teie maale vihma õigel ajal, vihma pärast külvi ja vihma enne lõikust ja sa kogud oma leiva, oma veini ja oma õlipuuõli. Ja Ma annan rohu su aasale su karja jaoks ja sa saad söönuks. Hoidke, et te südamed ei saaks ahvatletud, et te ei pöörduks oma teelt ega hakkaks teenima ja kummardama teisi jumalaid, muidu vihastab teie peale Issand, sulgeb taeva ja ei tule vihma ning maa ei anna oma vilja ning varsti te kaote sellelt viljakalt maalt, mille Issand teile annab. Võtke need Minu sõnad oma südamesse ja oma hinge ning siduge need märgiks oma käele ja need on tähiseks teie silmade kohal. Ja õpetage neid oma poegadele, et kõik lausuksid neid kodus istudes ja teel käies, puhkama heites ja üles tõustes. Ja kirjutage need oma uksepiitadele ja väravatele, et teie ja teie pojad elaksid sellel maal nii kaua, kui püsib taevas ja maa, sest see on maa, mille Issand lubas teile anda, tõotades seda teie isadele.

Ja Issand ütles Mošele: “Pöördu Iisraeli poegade poole ja ütle neile kõigiks põlvkondadeks, et nad seoksid narmastutid oma riiete nurkadesse ja põimiks igasse neist taevassinise villase lõnga. Ja teil on narmastutid, mida vaadates teile meenuvad kõik Issanda Käsud ja te täidate need. Ja teie südamed ja silmad ei pöördu ahvatluste järele eksides. Et te mäletaksite ja täidaksite kõiki Mu Käske ja oleksite pühad oma Jumala ees. Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid välja Egiptuse maalt, et olla teile Jumalaks. Mina olen Issand, teie Jumal.”