Eesti keel Русский язык

Ajalugu

Käitumisreeglid juudi kalmistul

Hauaplatside kasutamiseks tuleb sõlmida leping

Rahumäe kalmistuteenuste hinnakiri

Matusekorralduse meelespea

Leina seadused

 

История

Правила поведения на Еврейском кладбище

Договор необходим

Прейскурант услуг кладбища Рахумяэ

Памятка по оформлению похорон

Законы траура 

  kalmistu.jpg

  

Доска Объявлений

 
  

 

 

Tallinna juudi kalmistu ajalugu

 2009. a. täitub 100 aastat Tallinna juudi kalmistu rajamisest Rahumäele .

1856. aastast asus esimene Tallinna juudi kalmistu Magasini tänaval. Siia loodi ka matmisteenistus "Hevra kadiša". Raha selleks kogusid kogukonna liikmed ise, müües ära oma leivapajuki ja muud eluks hädavajalikku.

1909.a. avati Rahumäel uus juudi kalmistu, mis asus soisel alal ja põhjavee kõrge tase tegi matmise keeruliseks.

Kalmistule on maetud endine rabi Brodovski 1914.a., Tallinna Juudi Gümnaasiumi endine direktor Samuil Gurin, üle Eesti tuntud advokaat Simon Levin jt.

Enamik matmisi toimus siia sõjajärgsel ajal. 1973.a. rajati ühe ööga juudi kalmistul holokausti ohvrite mälestusmärk . See kujutab endast kividest laotud püramiidi, nagu oleks igale hukkunule pühendatud eraldi kivi. Samba loomist juhendas Lev Minkov, kes oli Juudiusu Koguduse juhatuse esimees 1968.-1978.a. Tema eskiisi järgi valmistas Vladimir Tsitron kalmistu kabelile menora.

2001.a. rabi Shmuel Koti nõuandel eraldati kalmistul maa-ala segaperedele. 2004.a. Juudiusu Koguduse juhatuse esimehe Boris Oksa juhtimisel koostati kalmistu täpne ülevaade ja elektroonne plaan. See on üks esimesi kalmistute elektroonilisi registritest, võimaldades kergesti leeida hauakoha lahkunu nime või matmisaja järgi.

2005.a. anti surnuaia territoorium linna bilanssi. Eesti Juudiusu Kogudus vastutab matmise korra eest, hooldab unarusse jäetud haudu ja hoolitseb üldise korra kalmistul.

Kalmistu kabeli omanik on Juudiusu Kogudus. Vana hoone lagunes ja nõudis kohest remonti.

Seda tehti muinsuskaitseameti ja selle esimehe Boris Duboviku eeskirju täpselt täites, sest ehitis on ajalooliselt väärtuslik. Paljud Tallinna ärimehed toetasid remonti. Erilist rõhutamist vajab Boris Matskini osa, kes rahastas hoone taastamist.

2009. a. holokausti ohvrite mälestusmärk rekonstrueeriti ja viidi üle uude kohta kalmistu algusosas. Seda tehti perekond Kofkini fondi eraldatud vahenditest.

Rekonstrueeriti samuti kalmistu piire ja väljak väravate juures.

 

KÄITUMISREEGLID JUUDI KALMISTUL

1. Kohenid (ülempreestri Aaroni järeltulijad) ei külasta kalmistut, väljaarvatud lähimate sugulaste matused. Neil ei ole õigust viibida ühes ruumis surnu kehaga.

2. Pole kombeks külastada hauda kaks korda samal päeval.

3. On kombeks külastada sugulaste ja õiglaste hauda Eluli kuu jooksul, enne Roš-ha shana (uut aastat) ja Roš-ha shana ja Jom-Kippuri vahelistel päevadel.

4. Pole lubatud külastada kalmistut juudi pühade ajal ja laupäeviti.

5. Mehed külastavad kalmistut ainult peakattega.

Kõigis küsimustes, mis on seotud juudi traditsioonidega ja judaismi seadustega, võite pöörduda Eesti Pearabi poole tel. 6644370, email [email protected]

 

  

Из истории Таллинского еврейского кладбища

 В 2009 году исполняется 100 лет Таллинскому еврейскому кладбищу, расположенному на Рахумяэ 5.

Первое в Таллинне еврейское кладбище находилось на улице Магазини с 1856 года. Тогда же было основано и погребальное братство «Хевра каддиша». Необходимые средства члены общины собирали сами, продавая свой хлебный паек и другие необходимые вещи.

Новое еврейское кладбище на улице Рахумяэ было открыто в 1909 г . Кладбище располагалось на заболоченной местности, и высокий уровень грунтовых вод усложнял проведение захоронений.

На кладбище захоронен бывший раввин Бродовский, умерший в 1914 году, бывший директор Таллиннской еврейской гимназии Самуил Гурин, известный в Эстонии адвокат Симон Левин и др.

Большинство захоронений на кладбище было сделано в послевоенное время.

В 1973 году на кладбище был за одну ночь сооружен памятник жертвам Холокоста. Памятник представляет собой пирамиду, сложенную из отдельных камней, как будто каждому погибшему посвящен отдельный камень. Работа по сооружению памятника была проделана под руководством Льва Минкова, который был председателем правления религиозной общины с 1968 по 1978 год. По его же эскизу Владимиром Цитроном была изготовлена менора, установленная в молельном доме на кладбище.

В 2001 году по совету раввина Шмуэля Кота на кладбище был выделен специальный участок для захоронений смешанных семейных пар.

В 2004 году под руководством Бориса Окса была проведена тщательная инвентура кладбища, и создан электронный план захоронений. Это один из первых электронных перечней кладбища, который позволяет легко найти место захоронения по имени или дате похорон.

В 2005 территория кладбища была передана на баланс города. Еврейская религиозная община Эстонии отвечает за соблюдение обряда похорон, осуществляет уход за заброшенными могилами и следит за общим порядком на кладбище. Молельный дом на кладбище является собственностью Еврейской религиозной общины. Старое здание обветшало и требовало безотлагательного проведения ремонтных работ. Они были выполнены под тщательным надзором Департамента охраны памятников старины во главе с Борисом Дубовиком, т.к. здание представляет собой историческую ценность. Многие таллинские бизнесмены оказали спонсорскую помощь в проведении ремонта. Особо хочется выделить вклад Бориса Мацкина, который спонсировал реконструкцию здания.

В 2009 году памятник жертвам Холокоста был реконструирован и перенесен на новое место в начале кладбища. Это было сделано на средства, выделенные Фондом семьи Кофкиных. Были выполнены работы по реконструкции ограды кладбища и площадки у ворот.

 

  

Правила поведения на Еврейском кладбище

1.   Коганим (потомки первосвященника Агарона) не посещают кладбища, кроме похорон ближайших родственников. Они не имеют права находиться в помещении, в котором находится тело умершего.

2.   Не принято посещать могилу дважды в один и тот же день.

3.   Принято посещать могилы предков и праведников в месяце Элул, т.е. перед Рош га-шана и в дни между Рош га-шана и Йом – Кипур.

4.   Посещение кладбища запрещено во время еврейских праздников и по субботам.

5.   Вход на кладбище дозволен мужчинам только в головном уборе.

По любому вопросу, касающемуся традиций и законов иудаизма, Вы можете обратиться к Главному раввину Эстонии по телефону 6644370 или по адресу электронной почты [email protected]