Alljärgnevad eestikeelsed palvetekstid koos transliteratsiooniga on esimesed palvetekstid heebrea keelest eesti keelde. Need pärinevad heebreakeelsest palveraamatust "Sidur Tehilat haŠem". Tõlkimisel on olnud abiks venekeelne palvetekstide tõlge samast raamatust.

Translitereerimisel on taotluslik praktilisus ja lihtsus, et tekste oleks võimalik palveteenistuse ajal sünagoogis kohe kaasa lugeda.

Heebreakeelsete kurguhäälikute "chet" ja "chaf" märkimiseks oli valida ka variantide "hh" ja "kh" vahel, kuid valik "ch" tundub siiski paremini meie keelde sulanduvat. "Jud" tähe märkimiseks kasutatakse vastavalt hääldusele "i"- või "j"-tähte. Teised tähed vastavad põhiliselt eestikeelsele hääldusele.

Heebrea keeles on tavaliselt rõhk sõna lõpus, kuid mitte alati.

Tõlkimisel on taotletud samuti lihtsust ja tekstilähedust.

Siinjuures palve neile, kes prindivad neid tekste paberile. Judaism nõuab äärmist ettevaatlikkust Kõigekõrgema nimede kasutamisel, see on lubatud vaid palvetamisel. Mujal tuleb alati kasutada kokkuleppelisi lühendatud-muudetud variante J-mal, Elokeinu, haŠem.

Juhul kui neid palvetekste prinditakse paberile, ei tohi neid ise hävitada, vaid tuleb tuua sünagoogi.

 Erev Šabat   Sabati õhtu

Kabalat Šabat   Sabati vastuvõtmine

18 minutit (Jeruusalemmas 40 minutit) enne päikeseloojangut süüdatakse kodus Šabati küünlad (seda teeb tavaliselt naine) ja öeldakse vastav õnnistus: "Baruch Ata Adonai Eloheinu, Melech haolam, ašer kidšanu bemitsvotav vetsivanu lehadlik ner šel Šabat." "Õnnistatud oled Sina, Issand, meie Jumal, mailma Valitseja, kes pühitses meid Oma käskudega ja käskis meid süüdata Šabati küünlad."

 "Jedid nefeš"  "Mu hinge lemmik"         

 Jedid nefeš, av harachaman,
mšoch avdecha el-retsonecha.
Jaruts avdecha kemo ajal
ištachave el mul hadarecha;
jeerav lo jedidotecha
minofet tsuf vechol taam.

Hadur nae, ziv haolam
nafši cholat ahavatecha.
Ana El-na, refa na lah,
beharot lah noam zivecha.
Az titchazek vetitrape
vehaita lah simchat olam.

Vatik jehemu rachamecha
vechusa na al ben ahuvecha
ki-ze kama nichhsof nichsafti
lirot betiferet uzecha.
Ele chamda libi
vechusa na veal titalam.

 Higale na ufros chaviv alai
et sukat šelomecha.
Tair erets mikvodecha
nagila venismecha bach.
Maher ahuv ki va moed
vechanenu kimei olam.  
  
Mu hinge lemmik, halastuse Isa,
too Oma sulane Su tahte täitmisele -
ja ta jookseb nagu hirv,
et kummarduda Su hiilguse ees.
Sest Su lembus on Talle enam
meest ja kõigist maiustest.

Oo, suurepärane ja kaunis, maailma hiilgus,
mu hing on haige armastusest Sinu vastu.
Palun Sind, Jumal, ravi teda Sina
oma sulni hiilguse valgusega.
Siis tugevneb ja terveneb mu hing
ning leiab igavese rõõmu.
 
Halastaja, täitu kaastundest meie vastu!
Anun Sind, ole kaastundlik oma armastatud poja (Iisraeli)vastu,

sest nii kirglikult igatsen näha
Sinu vägevuse hiilgust!
Selle poole püüdleb mu süda.
Halasta, palun, ja ära varja mu eest Oma palet!

Ilmuta ennast, armsam,
ja laota mu üle oma rahu telk.
Valgusta maad oma auga
ja me hakkame juubeldama ja rõõmustama Sinu üle!
Kiirusta, armsam, sest aeg on käes,
ja ole meile armuline nagu endistel aegadel!

Tehilim tsadi-hei   Psalm 95

Lechu neranena la-Adonai, narija letsur išeinu.
Nekadma fanav betoda, bizmirot narija Lo. Ki El gadol Adonai umelech gadol al kol elohim, ašer bejado mechkerei arets vetoafot harim lo, ašer lo hajam veHu asahu vejabešet jadav jatsaru. Bou ništachave venichraa nivrecha lifnei Adonai osenu, ki Hu Eloheinu vaanachnu am marito vetson jado hajom im bekolo tišmau. Al takšu levavchem ki mriva kejom masa bamidbar, ašer nisuni avoteichem bechanuni gam rau faali. Arbaim šana akut bedor vaomar: am toei levav hem, vehem lo jadu drachai. Ašer nišbati veapi, im jevoun el mnuchati.

Ülistagem Issandat, kiitkem  meie pääste Kaljut! Võtame teda vastu tänuohvritega, laulame talle hümne, sest Issand on suur Jumal, kõigi jõudude suur Valitseja. Tema võimuses on maa sügavused, Temale kuuluvad mägede kõrgused. Tema võimuses on Tema loodud ookeanid. Tema lõi maismaa. Tulge, langeme silmili, kummardame ja põlvitame Issanda, meie Looja ees. Sest Tema on meie Jumal ja meie Tema rahvas, kelle eest Ta hoolitseb, kari, keda Ta oma käega juhib. Täna, kui kuulete Teda, ärge kalestage oma südant nagu Merivas, päeval, kui olite Masas, kõrbes, kus teie isad panid mind proovile ja kiusasid, ehkki nägid mu tegusid. 40 aastat karistasin ma seda põlvkonda, öeldes: "See on minu rahvas, kelle süda eksib; nad ei tunne mu teid." Sellepärast tõotasin oma vihas, et nad ei lähe Minu rahu paika.

 Tehilim tsadi-vav   Psalm 96

Širu la-Adonai šir chadaš, širu la-Adonai kol haarets. Širu la-Adonai, barchu šemo, basru mijom lejom ješuato. Sapru vagoijm kvodo bechol haamim nifleotav. Ki gadol Adonai umehulal meod, nora Hu al kol elohim. Ki kol elohei haamim elilim, va-Adonai šamaim asa. Hod vehadar lefanav, oz vetiferet bemikdašo. Havu la-Adonai mišpechot amim, havu la-Adonai kavod vaoz. Havu la-Adonai kvod šemo, su mincha uvou lehatsrotav. Hištachavu la-Adonai behadrat kodeš, chilu mipanav kol haarets. Imru vagoim: Adonai malach - af tikon tevel bal timot jadin amim bemeišarim. Ismechu hašamaim vetagel haarets, iram hajam umloo jaaloz sadai vechol ašer bo, az jeranenu kol atsei jaar lifnei Adonai, ki va ki va lišpot haarets. Išpot tevel betsedek veamim beemunato.

Laulge Issandale uus laul, laulge Issandale kogu maa! Laulge Issandale, õnnistage Tema nime! Päevast päeva kuulutage Tema päästet! Jutustage rahvastele Tema aust, kõigile sugupõlvedele Tema imedest! Sest Issand on suur ja väga kiidetav. Tema ees värisevad kõik jumalused, kes on vaid rahvaste loodud, kuid Issand lõi taeva. Hiilgus ja toredus ümbritsevad Teda, võimsus ja rõõm on Tema Pühamus.
Laulge Issanda ees, rahvaste põlved - laulge Issanda ees Tema aust ja vägevusest. Laulge Issanda ees Tema nime auks; võtke ohvriannid ja seiske Tema palge ees! Kummardage Issaandale Tema Pühamu hiilguse ees, värisege Tema ees kõik maa elanikud! Rääkige rahvastele: "Issand valitseb!" Ja siis kinnitab Ta vankumatu maailma ja peab õiglast kohut rahvaste üle. Rõõmustavad taevad ja juubeldab maa ning kohiseb meri koos kõigega, mis temas. Rõkkavad põllud ja kõik, mis seal kasvab, ja siis laulavad kõik puud metsas Issanda ees, kui Ta tuleb, kui Ta tuleb, et kohut mõista maa üle. Ta mõistab kohut maailma üle oma õiglusega ja rahvaste üle oma tõe alusel.
 

Tehilim tsadi-zain    Psalm 97

Adonai malach, tagel haarets, ismechu iim rabim. Anan vaarafel svivav, tsedek umišpat mechon kisu. Eš lefanav telech utelahet saviv tsarav. Heiru vrakav tevel, raata vatachel haarets. Harim kadonag namasu milifnei Adonai, milifnei Adon kol haarets. Higidu hašamaim tsidko, verau chol haamim kvodo. Jevšu kol ovdei fesel hamithalelim baelilim hištachavu Lo kol elohim. Šama vatismachTsijon vatagelna benot Jehuda lemaan mišpatecha, Adonai. Ki Ata Adonai Eljon al kol haarets meod naaleita al kol elohim. Ohavei Adonai sinu ra! Šomer nafšot hasidav mijad rešaim jatsilem. Or zarua latsadik ulišrei lev simcha. Simchu tsadikim ba-Adonai vehodu lezecher kadšo.

Issand valitseb ja juubeldab maa, rõõmustavad paljud saared. Tema ümber on pimedus, udu, Tema trooni alus on õiglus ja kohtumõistmine. Tema ees levib tuli, leek ümbritseb Ta vaenlasi. Tema välgud panevad särama maa, seda nähes väriseb maa. Mäed sulavad nagu vaha Issanda, kogu maa Valitseja ees. Taevad kuulutavad Tema õiglust ja kõik rahvad näevad Tema au. Häbenevad kõik, kes kummardasid puuslikke ja kiitlesid oma ebajumalate üle: Tema ees langevad silmili kõik kujude kummardajad. Siion kuuleb ja juubeldab, Juuda tütred rõõmustavad, et Sina, Issand, pead kohut nende tagakiusajate üle. Sina, Issand, oled kogu maailma kõrgeim Valitseja; Sina oled kõrgemal kõigist kõrgetest jõududest. Issanda armastajad, vihake kurja! Tema hoiab kõigi Teda armastajate hingi ja päästab neid kurjategijate käest. Valgus on antud õiglastele ja rõõm puhtsüdamlikele. Rõõmustage, õiglased, Issandast, ja kiitke Tema püha nime!
 

 Tehilim tsadi-chet   Psalm 98

Mizmor. Širu la-Adonai šir chadaš, ki niflaot asa. Hošija lo jemino uzroa kadšo. Hodia Adonai ješuato leeinei hagoim gila tsidkato. Zachar chasdo veemunato leveit Israel, rau chol afsei arets et ješuat Eloheinu. Hariju la-Adonai kol haarets pitschu veranenu vezameru. Zamru la-Adonai bechinor, bechinor vekol zimra. Bachatsotsrot vekol šofar hariju lifnei hamelech Adonai. Iram hajam umloo tevel vejošvei va. Neharot imchau chaf jachad harim jeranenu lifnei Adonai, ki va lišpot haarets. Išpot tevel betsedek veamim bemeišarim.

Psalm-mizmor. Laulge Issandale uut laulu, sest Ta tegi imesid; Oma parema, püha käega andis Ta pääste. Issand kuulutas oma päästest, Ta ilmutas rahvastele oma õiglust. Oma armus mõtles ta Iisraelile ja oma lubadusele; kõik ilmamaa ääred said Tema, meie J-mala pääste tunnistajaiks. Juubeldage Issanda ees kõik maa elanikud, laulge täiel häälel, ülistage Teda. Mängige Issanda ees harfil ja laulge valjult. Puhuge Valitseja, Issanda ees pasunat ja šofari. Kohiseb meri ja kõik, mis tema sees, maa ja kõik tema asukad. Juubeldavad jõed ja koos mägedega ülistavad Issandat, sest Tema on tulnud maa üle kohut mõistma. Ta mõistab rahvaste üle kohut õigluse ja õigusega.
 

 Tehilim tsadi-tet   Psalm 99

Adonai malach, irgezu amim; jošev kruvim tanut haarets. Adonai be-Tsijon gadol veram Hu al kol haamim. Jodu šimcha gadol venora, kadoš Hu veoz melech mišpat ahev. Ata konanta meišarim, mišpat utsedaka be-Jakov Ata asita. Romemu Adonai Eloheinu vehištachavu lahadom raglav kadoš Hu. Moše ve-Aharon bechohanav u-Šmuel bekorei Šemo, korim El Adonai, ve-Hu ajanem. Beamud anan jedaber aleihem, šamru eidotav vechok natan lamo. Adonai Eloheinu, Ata anitam, El nose haita lahem venokem al alilotam. Romemu Adonai Eloheinu vehištachavu lehar kadšo, ki kadoš Adonai Eloheinu.

Issand valitseb, aukartuses liginevad rahvad Temale, kes asub kahe ingli, keerubi vahel (Templi pühimas paigas), maa väriseb Issanda ees, kes on ülistatud Siionis, ülendatud kõigi rahvaste poolt. Nad kiidavad Su suurt, ähvardavat ja püha nime ja Su vägevust. Valitseja, kes armastad kohtumõistmist. Sina kinnitasid tõe, tegid õigusemõistmise ja õigluse seaduseks Jaakobile. Kiitke Issandat, meie Jumalat ja kummardage Tema ees paigas, kus Ta kinnitas oma sammud - Ta on püha. Mooses ja Aaron on Tema teenijate seas ja Šmuel hüüab Tema nime. Nad hüüdsid Issanda poole ja Tema vastas neile. Pilvesambast kõneles Ta nendega. Nad pidasid Tema õpetusi ja seadust, mille Ta andis neile. Issand, meie Jumal, Sina vastasid neile; andestavaks Jumalaks olid Sa Iisraeli lastele ja maksid kätte neile, kes kavatsesid neile kurja teha. Kiitke Issandat, meie Jumalat ja kummardage Ta ees Tema pühal mäel, sest Issand, meie Jumal on püha.

 Tehilim kaf-tet   Psalm 29

Mizmor le-David. Havu la-Adonai bnei elim, havu la-Adonai kavod vaoz. Havu la-Adonai kvod Šemo, hištachavu la-Adonai behadrat kodeš. Kol Adonai al hamaim, El hakavod hirim, Adonai al maim rabim. Kol Adonai bekoach, kol Adonai behadar. Kol Adonai šover arazim, vaješaber Adonai et arzei haLevanon. Vajarkidem kmo egel, Levanon ve-Sirijon, kmo ven reemim. Kol Adonai hotsev lahavot eš. Kol Adonai jachil midbar, jachil Adonai midbar kadeš. Kol Adonai jecholel ajalot vajechesof jearot uveheichalo kulo omer kavod. Adonai lamabul jašav vaješev Adonai Melech leolam. Adonai oz leamo iten, Adonai jevarech et amo vašalom.

Taaveti laul. Laulge Issandale, tugevate pojad, laulge Issandale au ja võimsust. Laulge Issandale Tema nime auks! Kummardage Issandale Tema pühaduse kirkuses. Issanda hääl on vete kohal, Jumal oma aus müristab, Issand on suurte vete kohal. Issanda hääl on võimas, Issanda hääl on ülev. Issanda hääl purustab seedripuid, Liibanoni seedreid hävitab Issand. Ta sunnib neid hüplema nagu vasikaid, Liibanoni ja Süüria - nagu noored härjad. Issanda hääl sähvib tuleleeke. Issanda hääl raputab kõrbe; Issand raputab Kaadese kõrbe. Issanda hääl paneb emahirved vabisema, teeb metsad lagedaks; ja Tema templis hüüavad kõik Talle au. Issand istus oma aujärjel veeuputuse ajal ja Issand istub igavesti oma kuninglikul aujärjel. Issand annab oma rahvale jõudu, Issand õnnistab oma rahvast rahuga. 

 Ana: bechoach...   Me palume..

Ana: bechoach gdulat jemincha tatir tserura! Kabel rinat amcha, sagveinu tahareinu, nora! Na, gibor, doršei ichudcha kevavat šamrem. Barchem, taharem, rachamei, tsidkatcha tamid gamlem. Chasin, kadoš, berov tuvcha nahel adatecha. Jachid, Gee, leamcha pne, zochrei kdušatecha. Šavateinu kabel ušma tsaakateinu, jodea taalumot. Baruch šem kvod malchuto leolam vaed.

Me palume: Oma tugeva parema käega vabasta vangid! Võta vastu Oma rahva palve, tugevda ja puhasta meid, Aukartustäratav! Me palume, Kõigevägevam: hoia nagu silmatera neid, kes ülistavad Sinu ühtsust! Õnnista neid, ole neile armuline, kingi neile alati oma soosingut! Vankumatu, Püha, oma suure headuse pärast juhi Oma rahvast! Ainus, Kõigekõrgem, pöördu oma rahva poole, kes mäletab Sinu pühadust! Võta vastu meie palved ja kuula meie halamist, Sina, kelle ees on avatud saladused. Olgu õnnistatud Tema kuningriigi püha nimi igavesti! 


 Lecha dodi   Läki, mu sõber  (Sabati peahümn)

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabela.

Šamor vezachor bedibur echad hišmijanu El hamejuchad. Adonai echad ušmo echad
lešem uletiferet velitehila.

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabela.

Likrat šabat lechu venelcha, ki hi mekor habracha. Meroš mikedem nesucha - sof maase bemachašava techila.

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabela.

Mikdaš melech, ir mlucha. Kumi, tsi mitoch hahafecha. Rav lach ševet beemek habacha, veHu jachamol alaich chemla.

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabela.

 Hitnaari meafar kumi, livši bigdei tifartech ami. Al jad ben Išai beit halachmi, karva El nafši geala.

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabela.

Hitoreri, hitoreri, kui va orech kumi ori! Uri uri, šir daberi, kvod Adonai alaich nigla.

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabla.

Lo tevoši ve lo tikalmi. Ma tištochachi uma tehemi?
Bach jechesu anijei ami venivneta hair al tila.

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabela.

Vehaju limšisa šosaich verachaku kol mevalaich,
jasis alaich Elohaich, kimsos chatan al kala.

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabla.

Jamin usmol tifrotsi veet Adonai taaritsi,
al jad iš ben partsi venismecha venagila.

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabla.

Boi vešalom ateret bala, gam brina uvetsahala.
Toch emunei am sgula. Boi chala, boi chala!

(Viimase salmi juures pöördutakse 180 kraadi vasemale ja sõnade "boi chala" juures tehakse kummardus paremale ja vasakule ning pöördutakse uuesti 180 kraadi vasemale ja öelakse sosinal 3. kord "boi chala" ning kummardatakse.)

Lecha dodi likrat kala, pnei šabat nekabela.
 

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati.

Sabati Käsus liitis Jumal üheks sõnad "järgi" ja "mäleta". Issand on üks, Tema Nimi on üks - austuseks, ülistamiseks, kiitmiseks.

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati. 

Tulge ja lähme vastu Shabatile, õnnistuse allikale.
Aegade alguses ta kavandati, kuid loodi viimasena.

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati. 

Valitseja pühamu, kuninglik pealinn, tõuse ja taastu varemeist, küllalt sulle nutuorust, sest Tema ilmutab Sulle halastust.

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati. 

Raputa eneselt tolm, tõuse üles, mu rahvas, ja riietu oma hiilgavaisse rõivaisse. Išaja poja kaudu Beit-Lehhemist ligine mu hingele ja päästa ta!

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati. 

Ärka ometi, ärka (Jeruusalem), sinu valgus on tärganud; tõuse, sära! Ärka ometi, ärka, laula - Isssanda au on sulle avanenud!

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati. 

Sa ei pea enam häbenema (Jeruusalem) ega häbi kandma. Miks oled küüru vajunud, miks nutad? Sinus leiab varju mu kannatav rahvas; ja linn taastatakse endises paigas.

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati. 

Sind tallanud saavad ise tallatuks, sinu hävitajad pagendatakse. Sinu Jumal rõõmustub sinust, nagu peigmees rõõmustub pruudist.

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati. 

Sa laiendad oma piire paremale ja vasemale ning ülistad Issandat; ja kohates meest Peretsi soost (Mašiach), me rõõmustame ja juubeldame.

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati. 

Tule rahuga, oma mehe kuninglik kroon, tule lauluga ja juubeldamisega ustavate kogudusse, valitud rahva sekka!
(Tehakse pool pööret üle vasema õla, öeldes 2 korda "tule, mõrsja", kummardatakse 1.kord paremale, 2. kord vasemale, tehakse poolpööre vasemale ja öeldes sosinal "tule, mõrsja", kummardutakse.)  
 

Läki, mu sõber, vastu pruudile, koos võtame vastu Sabati. 

 Tehilim tsadik-bet   92. psalm

Mizmor šir lejom hašabat. Tov lehodot la-Adonai ulezamer lešimcha Eljon, lehagid baboker chasdecha veemunatecha baleilot. Alei asor vaalei navel alei higajon bechinor. Ki simachtani Adonai befoolecha bemaasei jadecha aranen. Ma gadlu maasecha, Adonai, meod amku machševotecha. Iš baar lo jeda uchsil lo javin et zot. Bifroach rešaim kmo esev vajatsitsu kol poalei aven lehišamdam adei ad. Veata marom leolam, Adonai. Ki hine ojevecha, Adonai, ki hine ojevecha jovedu, itpardu kol poalei aven. Vatarem kirem karni, baloti bešemen raanan. Vatabet eini bešurai bakamim alai mereim tišmana a oznai. Tsadik katamar ifrach keerez balevanon isge. Štulim beveit Adonai bechatsrot Eloheinu jafrichu, od jenuvun beseiva, dšenim veraananim ihju lehagid kijašar Adonai, tsuri velo avlata bo.  
  
Kiituslaul Shabati auks. Hea on tänada Issandat, ülistada Sinu nime, Kõigekõrgem! Kuulutada Sinu armust hommikul ja Sinu ustavusest õhtul kümnekeelsel lüüral, harfi helidega! Sa rõõmustasid mind Oma tegudega, Issand,  Sinu kätetegusid ma ülistan. Kui suured on Sinu teod, Issand, ja väga sügavad Su mõtted! Juhmile on need arusaamatud, rumalale mõistetamatud. Isegi kui kurjategijal on õnne, ei ole nad pikaealised - nagu rohi; ja ehkki seaduse rikkujad näivad õilmitsevat, nad hävitatakse ja kaovad igaveseks. Sina, Issand, oled kõrgeks tõstetud igavesti. Sinu vaenlasi, Issand, tabab surm, kõiki seadusetuse tegijaid hukk. Ta tegi mu tugevaks nagu pühvli, võidis mind värske õliga.  Mu silmad nägid mu vaenlaste hukku, mu kõrvad kuulsid mind vaenanud kurjade hävingut. Õiglane õitseb palmina, kõrgub Liibanoni seedrina. Õiglased kinnituvad Issanda kotta, õitsevad meie Jumala õuedel. Vanaduseski kannavad nad vilja, on täis elumahlu ja säilitavad oma värskuse, et kuulutada Issanda, mu Kalju õiglust ja et Tema kohtupidamises ei ole valet.
 

Tehilim tsadik-gimel   Psalm 93

Adonai malach geut laveš, laveš Adonai oz hitazar af tikon tevel bal timot. Nachon kisacha meaz meolam Ata. Nasu neharot Adonai, nasu neharot kolam, isu neharot dachjam. Mikolot maim rabim adirim mišberei jam adir bamarom Aonai. Eidotecha neemnu meod leveitcha naava kodeš Adonai leorech jamim. 

Issand valitses, riietus suursugususega, vöötas end võimsusega. Maailmakorra lõi Ta vankumatu. Kõigutamatu on Sinu aujärg ammusest ajast. Juba enne aegu olid olemas Sina.
Inimjõed, inimjõed tõstavad oma häält, kergitavad oma laineid. Kuid tugevaim mässavatest vetest, suurem ja võimsam merelainetest on Issand Oma kõrgustes. Sinu prohvetite tunnistused on täiesti õiged. Sinu Tempel, Issand, on kaunis oma pühaduses igavesti.
 

 Kegavna   Nagu nemad...


Kegavna deinun mitjachadin leeila beechad of hachi ihi itjachadat letata beraza deechad lemehevei imhon leela chad lekavel chad. Kudša brich hu echad, leela la jativ al kursaja, dikarei ad ditavidat ihi beraza deechad, kegavna dilei lemehevei echad beechad. Veha ukimna raza da-Adonai echad ušmo echad.
Raza dešabat ihi šabat deitachadat beraza deechad lemišrei ala raza deechad. Tslota demaalei šabta deha itachadat kursaja jakira kadisha beraza deechad veitetakanat  lemishrei  ala malka kadisha ilaa. Kad ail shabata ihi itjachadat veitparshat misitra achara. Vechol dinin mitabrin mina veihi ištaarat bichuda dinhiru kadisha veitatrat bechama itrin legabei malka kadisha. Vechol shultanei rugzin umarei dedina kulhu arkin veitabru mina veleit shultana achara bechulhu almin. Veanpaa nehirin binhiru ilaa veitatrat letata beama kadiša vechuljon mitatrin benišmatin hadetin kedein šeruta ditslota levarcha la bechedva binhiru deanpin. 

Nii nagu nemad (Kõigekõrgema 6 avaldusmistaset "sfirot" maailmades) ühinevad kõrgemas maailmas, nii ka tema (sfira malchut - kuningriik) ühineb tervikuks madalamas maailmas, saavutades varjatud ühtsust, et siis, tõustes kõrgemasse maailma, ühineda nendega ´- ainuke ainukesega. Kõigekõrgem, olgu Ta õnnistatud, kelle ühtsus avaldub ülemises maailmas, ei asu Oma autroonile enne, kui ainuke pole ühinenud ainukesega. Nii selgitame lause "Issand on (tunnustatud kõigi rahvaste poolt) ainus (J-mal) ja Tema Nimi on ainus (on kõigi huultel) " salajast mõtet.
Laupäeva varjatud mõte: Sabatil saavutab ta (sfira malchut) varjatud ühtsuse, et ilmneks ainsuse śaladus. Seda saavutatakse reedeõhtuse palvega, kui Püha Aujärg omandab ainsuse saladuse ja on valmis selleks, et selle kaudu siseneb Püha ja Kõrgeim Valitseja. Sabati saabumisega tema (sfira malchut) saavutab ühtuse ja eemaldub kurjadest jõududest. Kõik kohut mõistvad jõud taganevad tema ees ja ta jääb üksi, särades pühas valguses ja pärjates ennast kroonidega Püha Valitseja auks. Kõik viha ning kohtu inglid põgenevad tema eest ja kõigis maailmades ei ole ühtegi teist valitsust. Ja tema pale kiirgab ülimat valgust. Tema ehteks saab püha rahvas alumisest maailmast; Iisraeli pojad aga saavad uued hinged. Ning kui algab palve, õnnistatakse teda (sfira malchut) juubeldamise ja rõõmuga.  

 

Sabati peapalved Šma, Israel   "Kuula, Iisrael" ja Amida ehk Šemone esre 
 
Krijat Šma uvirchoteiha  Šma lugemine koos õnnistustega

Barchu   Õnnistage (kutse palvele)

Hazan: Barchu et Adonai hamevorach!   Kantor: Õnnistage Issandat õnnistatavat!
 

Kahal: Baruch Adonai hamevorach leolam vaed!  Kogudus: Õnnistatud on Issand õnnistatav igavesti!

Kantor kordab viimast lauset.


 Birkat maariv   Õhtu õnnistamine
Esimene õnnistus enne Šma-palvet
 


Baruch Ata, Adonai Eloheinu, Melech haolam, ašer bidvaro maariv aravim. Bechochma poteach šearim uvitvuna mešane itim umachalif et hazmanim umesader et hakochavim bemišmeroteihem barakia kiretsono. Bore jom valaila, golel or mipnei chošech vechošech mipnei or umaavir jom umevi laila umavdil bein jom uvein laila. Adonai tsevaot Šmo! El chai vekajam, tami imloch aleinu leolam vaed! Baruch, Ata, Adonai, hamaariv aravim! 
 

Õnnistatud oled Sina, Issand, meie Jumal, Maailma Valitseja, kelle sõna järgi saabub õhtu! Oma tarkusega avab ta taeva väravad ja Oma mõistusega järjestab ajad ning Oma tahte järgi paigutab tähed taevalaotusele. Ta loob päeva ja öö, kõrvaldab valguse pimeduse eest ja pimeduse valguse eest; viib öö ja toob päeva ning eraldab päeva ööst. Vägede Issand on Tema nimi!
Õnnistatud oled Sina, Issand, Kes Sa tood õhtu.

 Birkat ahavat olam  Igavese armastusega (teine õnnistus enne Šma-palvet)

Ahavat olam beit Israel amcha ahavta, Tora umitsvot, chukim umišpatim otanu limadta. Al ken, Adonai, Eloheinu, bešochvenu vekumenu nasiach bechukeicha venismach bedivrei (Talmud?), Toratecha uvemitsvoteicha leolam vaed. Ki hem chajeinu veorech jameinu uvahem nehege jomam valaila, veahavatcha lo tasur mimenu leolamim. Baruch, Ata, Adonai, ohev amo Israel!

Igavese armastusega armastasid Sa Oma rahvast Iisraeli. Torad ja käske, määrusi ja seadusi õpetasid meile ja seepärast, Issand, meie Jumal, pikali heites ja üles tõustes räägime Sinu seadustest ja rõõmustame Su Tora sõnade ja Su käskude üle igavesti. Sest nendes on meie elu ja pikaealisus, neist mõtleme päeval ja ööl; ja ärgu lahkugu iialgi meist Sinu armastus.
Õnnistatud oled Sina, Issand, kes armastad oma rahvast Iisraeli!

Šma, Israel   Kuula, Iisrael
(Need, kes palvetavad minjanita, alustavad sõnadega El Melech neeman!   Jumal on ustav Valitseja!

(Esimene lause öeldakse valjemini teistest, parem käsi pannakse silmadele. Palvetades on oluline keskenduda sellele, et vaid üks ja ainus Issand valitseb kõiki maailmu ja me tunnistame enda üle Taevast Valitsust.)

Šma, Israel, Adonai Eloheinu Adonai echad!
(Sosinal) Baruch Šem kvod malchuto leolam vaed!

I. Veahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafšecha uvechol meodecha. Vehaju hadvarim haeile, ašer Anochi metsavcha hajom al levavecha; vešinantam levanecha vedibarta bam bešivtecha beveitecha uvelechtecha vaderech uvešochbecha uvekumecha. Ukšartam leot al jadecha vehaju letotafot bein einecha uchtavtam al mezuzot beitecha uvišarecha.

Ja armasta Issandat, oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega - kõigega. Ja olgu need sõnad, mis Ma täna annan sulle, su südames. Ja korda neid oma lastele ja räägi neid kodus istudes ja teel olles, pikali heites ja üles tõustes. Ja seo need märgiks oma käele ja olgu need ehteks su silmade kohal ja kirjuta need uksepiitadele oma kodus ja väravail. 

 II. Vehaja: im šamoa tišmeu el mitsvotai, ašer Anochi metsave etchem hajom, leahava et Adonai Eloheichem uleavdo bechol levavchem uvechol nafšechem. Venatati mtar artsechem beito, jore umalkoš veasafta deganecha vetirošcha veitsharecha. Venatati esev besadcha livhemtecha veachalta vesavata. Hišamru lachem pen ifte levavchem vesartem vaavadetem elohim acherim ve hištachavitem lahem. Vechara af Adonai bachem veatsar et hašamaim velo ihje matar vehaadama lo titen et jevula vaavadetem mehera meal haarets hatova, ašer Adonai noten lachem. Vesamtem et dvarai ele al levavchem veal nafšechem ukšartem otam leot al jedchem vehaju letotafot bein einechem.Velimadetem otam et bneichem ledabe bam, bešivtecha beveitecha uvelechtecha vadeech uvešochbecha uvekumecha. Uchtavtam al mezuzot beitecha uvišarecha. Lemaan irbu jemeichem vimei vneichem al haadama, ašer nišba Adonai laavoteichem latet lahem, kimei hašamaim al haarets.

Ja on, kui te olete kuulekad Mu käskudele, mille Ma täna teile annan: armastades Issandat oma Jumalat ja teenides Teda kogu oma südamega ja kogu oma hingega, siis annan vihma teie maale õigel ajal, varast ja hilist vihma, ja sa kogud oma leiva-, veini ja oliiviõlisaagi; ja Ma annan rohu aasal su karja tarvis; ja sa sööd ja su kõht saab täis. Hoidke, et teie südamed ei alluks pettusele, et te ei pöörduks teelt ega hakkaks teenima teisi jumalaid ega neid kummardama. Muidu vihastab teie peale teie Jumal ja suleb taeva ja ei saja vihma ja maa ei anna oma saaki. Ja te kaote varsti sellelt healt maalt, mille Issand teile annab. Pange need sõnad oma südamesse ja oma hinge ja siduge need märgiks oma käe peale ja need on märkideks teie silmade kohal. Ja õpetage neid oma poegadele, et te kõik räägiksite neid kodus istudes ja teel olles, pikali heites ja üles tõustes. Ja kirjutage need oma uksepiitadele majas ja väravas, et teie ja teie pojad elaksid maal, mille Issand tõotas teie isadele nii kauaks, kuni eksisteerib taevas maa kohal. 
 

III. Vajomer Adonai el Moše leimor. Daber el bnei Israel veamarta aleihem veasu lagem tsitsit al kanfei vigdeihem ledorotam venatnu al tsitsit hakanaf ptil tchelet. Vehaja lachem letsitsit uritem oto uzchartem et kol mitsvot Adonai vaasitem otam velo taturu acharei levavchem veacharei einechem, ašer atem zonim achareihem. Lemaan tizkeru vaasitem et kol mitsvotai vihiitem kdošim le-Eloheichem. Ani Adonai Eloheichem, ašer hotseti etchem meerets mitsraim lihjot lachem le-Elohim. Ani Adonai Eloheichem.

Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes: pöördu Iisraeli poegade poole ja ütle neile, et nad teeksid enestele narmatutid oma kuuehõlmadele, ja nii põlvest põlve ja seoksid narmaste hulka taevasinise lõnga. Nii on teil narmatutid, et neid vaadates te mäletate kõiki Issanda käske ja täidate need. Ja te ei eksi, pimestatud oma  silmadest ning südamest ega patusta, vaid et te mäletaksite ja täidaksite kõiki Minu käske ja oleksite pühad oma Jumala ees. Mina olen Issand, teie Jumal, kes tõi teid välja Egiptusest, et olla teile Jumalaks. Mina olen Issand, teie Jumal tõene.

Esimene Šma-järgne õnnistamine

Emet veemuna kol zot vekajam aleinu, ki Hu Adonai Eloheinu veein zulato vaanachnu Israel amo. Hapodeinu mijad mlachim, Malkeinu hagoaleinu mikaf kol hearitsim. Ha-El hanifra lanu mitsareinu vehamešalem gmul lechol ojevei nafšeinu. Haose gdolot ad ein cheker veniflaot ad ein mispar. Hasam nafšeinu bachaim velo natan lamot ragleinu hamadricheinu al bamot ojeveinu vajarem karneinu al kol soneeinu. Ha-El haose lanu nekama befaro veotot umoftim beadmat bnei ham. Hamake beevrato kol bekorei beevrato kol bechorei mitsraim vajotse et amo Israel mitocha lecherot olam. Hamaavir banav bein gizrei jam suf veet rodfeihem veet soneihem bithomot tiba verau vanav gvurato šibchu vehodu lišmo umalchuto veratson kiblu aleihem moše uvnei Israel lecha anu šira besimcha raba veamru kulam: mi chamocha baelim Adonai, mi kamocha needar bakodeš, nora thila ose fele. Malchutcha rau vaneicha bokea jam lifnei moše, ze Eli anu veamru: Adonai imloch leolam vaed veneemar: ki fada Adonai et Jaakov ugealo mijad chazak mimeno. Baruch Ata Adonai, gaal Israel. 

Tõene ja usaldusväärne on see kõik ja kaheldamatu meie jaoks, et Tema, Issand, on meie Jumal ja ei ole kedagi peale Tema ja meie, Iisrael, oleme Tema rahvas. Tema päästis meid tsaaride käest, Tema on meie Valitseja, kes vabastas meid kõigist türannidest. Tema maksis kätte meie rõhujatele ja tasus teenete järgi kõigile meie surmavaenlastele. Tema suured teod on hoomamatud, Tema imed arvutud. Ta hoidis alal meie elud ega lubanud meie jalgadel libastuda. Tema tõstis meid meie vaenlastest ja vihkajatest kõrgemale. Tema, Jumal, maksis meie eest kätte vaaraole, tehes tunnustähti ja imesid Haami poegade maal. Oma vihas hävitas Ta kõik Egiptuse esmasündinud ja viis sealt oma rahva Iisaeli välja igavesse rahusse. Ta viis oma pojad läbi Kõrkjamere lõhestatud voogude, kuid nende jälitajad ja vihkajad uputas Ta veekeeristesse. Tema pojad nägid Tema vägevust, tõid ülistust ja tänu Tema Nimele ja vabatahtlikult tunnistasid Tema Valitsust enda üle. Mooses ja Iisraeli pojad laulsid suure rõõmuga Sulle hümne ja kuulutasid kooris: "Kes kõrgematest jõududest sarnaneks Sinuga, Issand, kes sarnaneks Sinuga, võimas oma pühaduses, aukartustäratav Imedetegija!" Sinu valitsuse suurust nägid Sinu pojad, kui avasid Sa mere Moosese ees: "See on minu Jumal!" hüüdsid nad ja kuulutasid: "Issand valitseb igavesti!"  On öeldud: "Sest Issand vabastas Jaakovi ja päästis ta tugevama (vaenlase) käest. Õnnistatud oled Sina, Issand, Iisraeli Päästja!" 

Birkat "Haškiveinu"  "Uinuta meid rahus"  (Teine Šma-järgne õnnistus)

Haškiveinu Adonai Eloheinu lešalom vehaamideinu Malkeinu lechaim tovim ulešalom. Ufros aleinu sukat šelomecha vetakneinu beetsa tova milefanecha vehošieinu mehera lemaan šmecha. Vehagen baadeinu vehaser mealeinu ojev, dever vecherev veraav vejagon. Vehaser satan milefaneinu umeachareinu evetsel knafeicha tastireinu, ki El šomreinu umatsileinu Ata. Ki El Melech chanun verachum Ata. Ušmor tseteinu uvoeinu lechaim ulešalom meata vead olam. Ufros aleinu sukat rachamim vechaim vešalom. Baruch Ata Adonai hapores sukat šalom aleinu veal kol amo Israel veal Jerušalaim!

Uinuta meid rahus, Issand, ja ärata meid, Valitseja, heale elule ja rahule. Ja ava meie kohal Oma rahu telk ning juhi meid Oma hea nõuga ja päästa meid peagi Oma Nime pärast. Ja kaitse meid ning vabasta meid vaenlase, katku, mõõga, nälja, leina käest. Ning kõrvalda meie ees ja taga olevad takistused ja varja meid Oma tiibadega. Sest Sina, Jumal, oled armuline ja halastav Valitseja. Hoia meid väljudes ja sisenedes eluks ja rahuks nüüd ja igavesti. Ava meie kohal Oma halastuse ja elu ja rahu telk. Õnnistatud oled Sina, Issand, kes avad meie, kogu Oma rahva, Iisraeli ja Jeruusalema kohal rahu telgi!

Tõustakse "Amida" palve lugemiseks.

Kantor: Vešamru vnei Israel et hašabat laasot et hašabat ledorotam brit olam. Beini uvein bnei Israel ot hi leolam  ki šešet jamim asa Adonai et hašamaim veet haarets uvajom hašvii šavat vainafaš.

Ja las peavad šabati Iisraeli pojad, tehes selle puhkamise päevaks kõikideks põlvkóndadeks - see on igavene leping, mis on antud Iisraeli poegadele igaveseks märgiks, et kuue päevaga lõi Issand taeva ja maa, aga seitsmendal päeval Ta puhkas.

Amida

(See on põhiline juudi palve, mida loetakse sosinal, seistes, hoides jalad koos ja pöördudes näoga Jeruusalemma, Jeruusalemmas Püha Templi poole. Tuleb olla äärmiselt keskendunud palveks ega tohi tegelda millegagi väljaspool palvet.)

Adonai, sfatai tiftach ufi jagid tehilatecha.
Issand, anna mulle jõudu palvetada Sinu ees; ja mu suu kiidab Sind.

1. "Esiisad"

(Sõna "õnnistatud" juures nõtkutakse põlvist, "Sina" juures kummardutakse, "Issand" juures sirutatakse.)

Baruch Ata Adonai Eloheinu ve-Elohei avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Itshak ve-Elohei Jaakov, ha-El hagadol hagibor vehanora. El Eljon, gomel chasadim tovim, kone hakol vezocher chasdei avot umevi goel livnei vneihem lemaan šmo beahava. Melech ozer umošija umagen. Baruch Ata Adonai, magen Avraham!

(Samad kummardused, mis õnnistuse alguses.)

Õnnistatud oled Sina, Issand meie Jumal ja meie isade Jumal, Aabrahami Jumal, Itshaki Jumal, Iisaki Jumal, suur, võimas ja aukartustäratav Jumal, Kõigekõrgem Jumal, kes kingib head, loob kõike ja mäletab isade heategusid ning Oma armastuse pärast saadab nende poegade poegadele Vabastaja Oma Nime pärast!Valitseja, kes aitad, päästad ja kaitsed. Õnnistatud oled Sina, Avrahami kaitsja!


2. "Võimsus"

Ata gibor leolam Adonai, mechaje metim Ata rav lehošija (talvel alates Šmini-Atsereti pühast loetakse) mašiv haruach umorid hagešem, (suvel alates Pesachist) morid hatal, mechalkel chaim bechesed, mechaje metim  berachamim rabim, somech noflim verofe cholim umatir asurim umekajem emunato lišenei afar. Mi chamocha baal gvurot umi dome Lach, Melech memit umechaje umatsmijach ješua. Veneeman Ata lehachajot metim. Baruch Ata Adonai, mechaje hametim.

Sina oled võimas ja igavene Issand, Sina elustad surnuid, Sina oled suur lunastaja, (talvel öeldakse) saadad tuult ja annad vihma, (suvel) saadad kastet. Sina toidad Oma armust elavaid, Oma suurest halastusest elustad surnuid, toetad langejaid ja ravid haigeid ja vabastad vangid ja täidad Oma lubaduse neile, kes puhkavad maapõues. Kes on nagu Sina, Kõigekõrgem, j kes sarnaneb Sinuga, Valitseja, Kes Sa surmad ja teed élavaks ja annad pääsemise. Sa oled ustav Oma lubadusele elustada surnuid. Õnnistatud oled Sina, Issand, Kes Sa elustad surnud.

3. "Nime pühitsemine"

Ata kadoš vešimcha kadosh ukdošim bechol jom jehalelucha sela. Baruch Ata Adonai ha-El hakadoš.

Sina oled püha ja Su Nimi on püha ja pühad inglid ülistavad Sind päevast päeva, igavesti. Õnnistatud oled Sina, Issand, püha Jumal!

4. "Päeva pühitsemine"

Ata kidašta et jom hašvii lišmecha tachlit maase šamaim vaarets verachto mikol hajamim vekidašto mikol hazmanim vechen katuv betoratecha: Vajechulu hašamaim vehaarets vechol tsvaam. Vajechal Elohim bajom hašvii mlachto, ašer asa. Vaišbot bajom hašvii mikol mlachto ašer asa. Vajevarech Elohim et jom hašvii vajekadeš oto, ki vo šavat mikol mlachto ašer bara Elohim laasot.
Ismechu bemalchutcha šomrei šabat vekorei oneg am mekadšei švii kulam isbeu veitangu mituveicha uvašvii ratsita bo vekidašto chemdat jamim oto karata zecher lemaase bereišit.
Eloheinu ve-Elohei avoteinu, retse na vimnuchateinu, kadšeinu bemitsvotecha veten chelkeinu betoratecha. Sabeinu mituvecha vesameach nafseinu bišuatecha vetaher libeinu leavdecha beemet. Vehanchileinu Adonai Eloheinu beahava uveratson šabat kadšecha vejanuchu va kol Israel mekadšei šmecha. Baruch Ata Adonai mekadeš hašabat.

Sina pühitsesid seitsmenda päeva Oma Nime pärast - temas on taeva ja maa loomise eesmärk. Ja Sa õnnistasid teda rohkem kui teisi nädalapäevi ja pühitsesid rohkem kui teisi pühi ja Sinu Toras on kirjutatud nii: "Ja loodud olid taevas ja maa ja kõik nende väed. Ja lõpetas Jumal seitsmendaks päevaks oma töö ja seitsmendal päeval ei teinud ta ühtki neist töödest. Ja õnnistas Jumal seitsmendat päeva ja pühitses selle, sest Ta puhkas kõigist Oma tegevustest.
Rõõmustavad need, kes peavad šabati ja nimetavad seda õndsuseks. Kogu rahvas, kes pühitseb seitsmendat päeva, saab söönuks ja naudib Sinu heldusi. Sina valisid ja pühitsesid selle päeva mälestuseks maailma loomisest.   
Meie Jumal ja meie isade Jumal! Olgu Sulle meele järele meie šabati rahu. Pühitse meid oma käskudega ja anna meile osa Sinu Toras, toida meid oma heldustega ja rõõmusta meie südameid pääsemisega, mille Sa valmistasid. Ja puhasta meie südamed, et teeniksime Sind tões ja kingi meile oma armastusest ja heasoovlikkusest meie vastu osa Oma pühast šabatist. Ja leiab temas rahu kogu Iisraeli rahvas, kes pühitseb Sinu nime. Õnnistatud oled Sina, Issand, kes Sa pühitsed šabati.

5. Teenistus Templis

Rtse Adonai Eloheinu beamcha Israel ulitfilatam šee vehašev haavoda lidvir beitecha veišei Israel utfilatam beahava tekabel beratson. Utehi leratson tamid avodat Israel amcha. Vetechezeina eineinu bešuvcha le-Tsion berachamim. Baruch Ata Adonai hamachazir šchinato le-Tsion.

Suhtu heatahtlikult, Issand, oma rahvasse Iisraeli, võta vastu tema palved, taasta teenistus Sinu pühamast pühamas Templis ning võta alati oma rahva Iisraeli ohver ja palved vastu armastusega. Olgu alati Sulle meele järele Iisraeli, Sinu rahva teenistus. Ja siis näeme oma silmadega, kuidas Sa oma halastuses pöördud tagasi Siionisse. Õnnistatud oled Sina, Issand, kes Sa taastad oma Püha Ligiolu Siionis!

6. Tänu

Modim anachnu Lach, še-Ata Hu Adonai Eloheinu ve-Elohei avoteinu leolam vaed. Tsur chajeinu, magen išeinu. Ata Hu ledor vador. Node Lecha unesaper tehilatecha al chajeinu hamsurim bejadecha veal nišmoteinu hapkudot Lach veal niseicha šebechol jom imanu veal nifloteicha vetovoteicha šebechol et, erev, vaboker vetsohoraim hatov. Ki lo chalu rachamecha hamerachem, ki lo tamu chasadeicha, ki meolam kivinu Lach. Veal kulam itbarech veitromam veitnase šimcha malkeinu tamid leolam vaed. Vechol hachaim joducha sela vihalelu šimcha hagadol leolam kui tov, ha-El ješuateinu veezrateinu sela ha-El hatov. Baruch Ata Adonai hatov simcha u-Lecha nae lehodot.

Täname Sind, sest Sina, Issand, oled meie Jumal ja meie isade Jumal igavesti. Sina oled meie elu alustugi, kaitsja, kes päästab meid põlvest põlve. Täname ja ülistame Sind õhtul, hommikul ja päeval meie elude eest, mis on usaldatud Sinu kätte, meie hingede eest, mida Sa hoiad alal, Sinu imede eest, mida Sina, kes Sa oled hea, meile püsivalt teed. Sest Sinu armul pole piire ja Sinu heldus on lõputu, sest alati loodame Sinu peale!
Kõige selle eest olgu õnnistatud ja ülistatud ja kõrgeks tõstetud Śinu nimi, meie Valitseja ikka ja igavesti!
Ja kõik elav tänab Sind igavesti ja kiidab Sinu võimsat nime igavesti, sest Sa oled hea, Jumal, meie lunastus ja tugi igavesti. Õnnistatud oled Sina, headus on Sinu nimi ja Sind tuleb tänada!

Amida lõpuosa

Ihju leratson imrei fi vehegejon libi lefanecha, Adonai
tsuri vegoali.

Elohai, netsor lešoni mera usfatai midaber mirma velimkalelai nafši tidom venafši keafar lakol tihje. Ptach libi betoratecha uvemitsvotecha tirdof nafši, vechol hachošvim alai raa, mehera hafer atsatam vekalkel machašavtam. Ihju kmots lifnei ruach umalech Adonai doche. Lemaan jechaltsun jedideicha, hošija jemincha vaaneni. Ase lemaan šmecha, ase lemaan jeminecha, ase lemaan toratecha, ase lemaan kdušatecha. Ihju leratson imrei fi vehegion libi lefaneicha, Adonai tsuri vegoali. Ose šalom bimromav hu jaase šalom aleinu veal kol Israel veimru amen.
Jehi ratson milfaneicha Adonai Eloheinu ve-Elohei avoteinu, šeibane beit hamikdaš bimeera vejameinu veten chelkeinu betoratecha.

Olgu Sulle meelepärased mu suu sõnad ja mu südame mõtted, oo Issand, mu kalju ja päästja!

Mu Jumal! Hoia mu keelt kurja ja valet rääkimast; ja nende ees, kes mind neavad, vaikigu mu hing ja olgu mu hing põrmus igaühe ees. Ava mu süda Oma Torale ja Sinu käskude täitmisele; ja hävita kiiremini kõigi plaanid, kes kavatsevad minu vastu halba. Olgu nad nagu aganad tuules, Issanda inglitest tagaaetud. Saagu päästetud need, keda armastad Sina; päästa mind Oma parema käega ja vasta mulle. Tee seda Oma Nime pärast, tee seda Oma parema käe pärast, tee seda Oma Tora pärast, tee seda Oma pühaduse pärast.
Ja olgu Sulle meele järgi, Issand, mu suu sõnad ja mu südame mõtted, oo Issand, mu kalju ja päästja! Kes sead rahu Oma kõrgustes, kes saadab rahu meile ja kogu Iisraelile ja ütleme: amen!

Olgu Sulle meelepärane, Issand, meie Jumal ja meie isade Jumal, et peagi, meie päevil ehitataks üles Tempel, ja anna meile osa Oma Toras!

(Järgmist teksti öeldakse valjult, seistes.)

Vajechulu hašamaim vehaarets vechol tsvaam. Vajechal Elohim bajom hašvii mlachto ašer asa vaišbot bajom hašvii mikol mlachto ašer asa. Vajevarech Elohim et jom hašvii vajekadeš oto, ki vo šavat mikol mlachto ašer bara Elohim laasot.

Ja loodud olid taevas ja maa ja kõik nende väed. Ning lõpetas Jumal seitsmendal päeval Oma töö ja puhkas kõigist Oma tegevustest. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest temas puhkas Ta kõigist Óma tegevusist loomisest alates. 

Mein ševa - Amida-järgne õnnistus (loetakse ainult minjanis)

(Hazan) Baruch Ata Adonai Eloheinu ve-Elohei avoteinu, Elohei Avraham Elohei Itshak ve-Elohei Jaakov, ha-El hagadol hagibor vehanora el Eljon, kone šamaim vaarets.
(Kogudus koos hazaniga) Magen avot bidvaro mechaje metim bemaamaro ha-El hakadoš šeein kamohu hamenijach leamo bejom šabat kadšo, ki vam ratsa lehanijach lahem, lefanav naavod beira vafachad venode lišmo bechol jom tamid, meein habrachot. El hahodaot adon hašalom, mekadeš hašabat umevarech švii, umenijach bikduša, leam medušnei oneg, zecher lemaase verešit.

Õnnistatud oled Sina, meie Jumal ja meie isade Jumal, Avrahami Jumal, Itshaki Jumal, Jaakovi Jumal, suur Jumal, võimas ja aukartustäratav, Kõigekõrgem Jumal, taeva ja maa Looja!
(Kogudus koos chazaniga) Kes Sa kaitsesid esiisasid Oma sõnaga, Kes Sa elustad surnud Oma lubaduse järgi - püha Jumal, ei ole kedagi, kes sarnaneks Temaga; Tema saadab rahu Oma rahvale Oma pühal šabati päeval, sest nad olid Kõigekõrgema meele järele ja Tema andis neile rahu. Teda teenime kartuse ja värinaga, iga päev, iga hetk kiidame Tema nime Tema õnnistuse eest. Kiidetav Jumal, Valitseja, Rahulooja, Kes Sa pühitsed šabati ja õnnistad seitsmendat päeva ja kingid rahvale püha rahu mälestuseks maailma loomisest. 

(Kanton) Eloheinu ve-Elohei avoteinu, rtse na vimnuchateinu, kadšeinu bemitsvotecha veten chelkeinu betoratecha, sabeinu mituvecha vesameach nafšeinu bišuatecha, vetaher  libeinu leavdecha beemet, vehanchileinu Adonai Eloheinu beahava uveratson šabat kadšecha vejanuchu va kol Israel mekadšei šmecha. Baruch Ata Adonai mekadeš hašabat.

Meie Jumal ja meie isade Jumal, olgu Sulle meele järgi meie laupäevane rahu; pühitse meid Oma käskudega ja anna meile osa Oma Torast; toida meid Oma heldustega ja rõõmusta meie hingi Oma päästega; ja puhasta meie südamed, et teeniksime Sind tões. Ning kingi meile, Issand meie Jumal oma armastuses ja heasoovlikkuses Oma püha šabat ning temas leiab rahu kogu Iisraeli rahvas, kes pühitseb Sinu nime. Õnnistatud oled Sina, Issand, Kes pühitsed šabatti!

(Kanton jätkab palvet "Kadiš šalem" (sidur lk 74-75)

Tehilim kaf-gimel

Mizmor le-David. Adonai roi lo echsar. Binot deše jarbitseini, al mei mnuchot jenahaleini. Nafši ješovev, jancheini vemaglei tsedek lemaan šmo. Gam ki elech begei tsalmavet lo ira ra, ki Ata imadi, šivtecha -umišantecha hema jenachamuni. Taaroch lefanai šulchan neged tsorerai, dišanta vašemen roši, kosi revaja. Ach tov vachesed iirdefuni kol jemei chajai, vešavti beveit Adonai leorech jamim.

23. psalm. Davidi laul. Issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudu. Külluslikel aasadel laseb Ta mul puhata, rahuvetele juhib mind. Ta rahustab mu hinge, juhib mind sirgetel teedel Oma Nime pärast. Isegi kui käin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga, Su kepp ja Su sau trööstivad mind.
Sa katad mulle laua mu vaenlaste silma all, sa võiad mu pead õliga, mu karikas on täis. Vaid headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta kuni kestavad mu päevad.

Chazan loeb Chatsi-kadiš

Chazan: Baruch et Adonai hamevorach.
Õnnistage Issandat õnnistatavat!

Kogudus: Baruch Adonai hamevorach leolam vaed.
Õnnistatud on Issand õnnistust vääriv ikka ja igavesti.

Aleinu  - "Meie kohustus"

Aleinu lešabeach la-Adon hakol, latet gedula lejotser bereišit šelo asanu kegojei haaratsot velo samanu kemišpechot haadama. Šelo sam chelkeinu kahem vegoraleinu kechol hamonam šehem mištachavim lehevel velarik. Vaanachnu korim umištachavim umodim  lifnei melech malchei hamlachim hakadoš baruch hu. Šehu note šamaim vejosed arets. Umošav jekaro bašamaim mimaal ušchinat uzo begavei meromim. Hu Eloheinu ein od. Emet malkeinu efes zulato. Kakatuv betorato vejadata hajom vahaševota el levavecha. Ki Adonai hu ha-Elohim bašamaim mimaal veal haarets mitachat. Ein od.
Veal ken nekave lecha Adonai Eloheinu lirot mehera betiferet uzecha, lehaavir gilulim min haarets vehaelilim karot ikaretun. Letaken olam bemalchut šadai vechol bnei basar ikreu višmecha, lehafnot eleicha kol rišei arets. Jakiru vejedu kol jošvei tevel, ki lecha tichra kol berech tišava kol lešon. Lefanecha Adonai Eloheinu ichreu veipolu velichvod šimcha jekar itenu, vikablu chulam aleihem et ol malchutecha vetimloch aleihem mehera leolam vaed. Ki hamalchut šelcha hi uleolmei ad timloch bechavod. Kakatuv betoratecha: Adonai imloch leolam vaed. Veneemar vehaja Adonai lemelech al kol haarets bajom hahu ihje Adonai echad ušmo echad.

Meie kohus on kiita kogu maailma Valitsejat, kuulutada kogu loodu Looja suurust, kes ei teinud meid maa teiste rahvaste sarnaseks ega andnud meile nende osa ega saatust, sest nemad kummardavad tühjust ja tühisust, meie aga nõtkume põlvist ja langeme silmili ning täname Teda, Valitsejat, tsaaride Tsaari, Püha, õnnistatud on Tema. Ta tegi taeva ja kinnitas maa ja Tema aupaik on taevased kõrgused, ja Tema Vägevus asub kõrguste kõrgustel. Tema ja mitte keegi teine on meie Jumal, Tema on meie Valitseja ja miski ei eksisteeri ilma Temata, nagu on kirjutatud Tema Toras: "Ja sel päeval saad teada ja võtad oma südamesse, et Issand on Jumal, ja alates taevaste kõrgustest kuni maa sügavusteni ei eksisteeri mitte midagi muud.
Ja sellepärast me loodane Sinule, Issand, meie Jumal, et peagi näha Sinu vägevuse suurust, mis pühib maa pinnalt ära kujud ja hävitab iidolid ja maal kehtestub Kõigekõrgema võim ja kõik maa pojad hüüavad Sinu nime ja kõik maa patused pöörduvad Sinu poole. Ja tunnistavad ja mõistavad kõik maa elanikud, et Sinu ees peab nõtkuma iga põlv ja kõik langevad silmili ja vaid Sinu nimel tohib vanduda. Sinu ees, Issand, meie Jumal, kummarduvad nad ja langevad silmili ja annavad au Sinu pühale Nimele ja kõik nad alluvad Sinu Valitsuse Võimule ja varsti Sa valitsed nende üle igavesti. Sest Sulle kuulub Valitsus ja Sina valitsed Oma Aus igavesti. Nagu on kirjutatud Toras: "Issand saab valitsema igavesti." Ja on öeldud: "Ja saab Issand kogu maa Valitsejaks; sel päeval on Tema ainsaks Jumalaks, ja Tema nimi on üks ja ainus."

Järgneb "Kadiš jatom" - orvu Kadiš vanema surma puhul. 

Seder leil Šabat   Šabatiõhtu palved 

Sünagoogist naasnud, öeldakse Kiduš klaasi veiniga, järgneb pidulik õhtusöök. Enne lauldakse "Šalom aleichem" ja "Ešet chail".

Šalom aleichem  -  Rahu teile

Šalom aleichem malachei hašaret malachei eljon mimelech malchei hamlachim hakadoš baruch hu (3 x).
Boachem lešalom malachei hašalom malachei eljon mimelech malchei hamlachim hakadoš baruch hu (3 x).
Barchuni lešalom malachei hašalom malachei eljon mimelech malchei hamlachim hakadoš baruch hu (3 x).
Tsetchem lešalom malachei hašalom malachei eljon mimelech malchei hamlachim hakadoš baruch hu (3 x)

Rahu teile, teenijad inglid, Kõigekõrgema - Püha valitsejate Valitseja saadikud, õnnistatud on Tema!
Tulge rahuga, rahu inglid, Kõigekõrgema - Püha valitsejate Valitseja saadikud, õnnistatud on Tema!
Õnnistage mind rahuga, rahu inglid, Kõigekõrgema - Püha valitsejate Valitseja saadikud, õnnistatud on Tema!
Lahkuge rahuga, rahu inglid, Kõigekõrgema - Püha valitsejate Valitseja saadikud, õnnistatud on Tema! 

 Ešet chail  Tubli naine
Šlomo (Saalomoni õpetussõnadest 31:10-31)

Ešet chail mi imtsa? Verachok mipninim michra. Batach ba lev bala vešalal lo jechsar. Gmalathu tov velo ra kol jemei chajeha. Darša tsemer ufištim vataas bechefets kapeha. Haita kaonijot socher, mimerchak tavi lachma. Vatakam beod laila vatiten teref leveita vechok lenaaroteha. Zamema sade vatikachehu mipri chapeha nata karem. Chagra beoz matneha vateamets zrooteha. Taama ki tov sachra lo ichbe balaila nera. Jadeha šilcha vakišor vechapeha tamchu falech. Kapa parsa leani vejadeha šilcha laevjon. Lo tira leveita mišsaleg, ki chol beita lavuš šanim. Marvadim asta la, šeš veargaman levuša. Noda bašearim bala bešivto im ziknei arets. Sadin asta vatimkor vachagor natna laknaani. Oz vehadar levuša vatischak lejom acharon. Piha patcha vechochma vetorat chesed al lešona. Tsofija halichot beita velechem atslut lo tochel. Kamu vaneha vajeašruha bala vajehalela. Rabot banot asu chail veat alit al kulana. Šeker hachen vehevel hajofi. Iša irjat Adonai hi tithalal. Tnu la mipri jadeha vihaleluha vašearim maaseha. 

Kes leiab tubli naise? Ta on pärlitest hinnalisem. Ta mehe süda loodab tema peale ja tulust ei tunne ta puudust. Kogu oma eluaja teeb ta temale head ja mitte kurja. Ta muretseb villu ja linu ning töötab hoolsate kätega. Ta on kaupmehe laevade sarnane, kaugelt toob ta oma leiva. Ta tõuseb juba öösel ja annab oma perele süüa ning tüdrukutele tööd. Ta soovib põldu ja hangib selle, oma käte viljast ta istutab viinamäe.
Ta kinnitab oma vöö kõvasti ja teeb oma käsivarred tugevaks. Ta märkab, et ta tulukus on hea, ei kustu öösel ta küünal. Ta käed on koonlapuu küljes ja ta pihud hoiavad kedervart. Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. Ta ei karda oma pere pärast lume ajal, sest ta perel on topeltriided. Ta valmistab enesele vaipu, ta riietus on linane ja purpurpunane. Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate seas. Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid. Ta riided on tugevad ja kaunid ja ta naerab homset päeva. Ta avab oma suu tarkuses ja tema keelel on headuse õpetus. Ta jälgib oma kojas toimuvat ega söö laiskuse leiba. Ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks, ja ta mees kiidab teda. "Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, sina ületad kõik." Võluvus on petlik ja ilu on kaduv, ent J-malat kartev naine on kiiduväärt. Kiitke teda ta käte viljade pärast ja olgu ta austatud linnas oma tegude järgi. 

 

Seder Kiduš leleil šabat -  kiduš reede õhtul

 Mizmor le-David. Adonai roi lo echsar. Binot deše jarbitseini, al mei mnuchot jenahaleini. Nafši ješovev, jancheini vemaglei tsedek lemaan šmo. Gam ki elech begei tsalmavet lo ira ra, ki Ata imadi, šivtecha umišantecha hema jenachamuni. Taaroch lefanai šulchan neged tsorerai, dišanta vašemen roši, kosi revaja. Ach tov vachesed iirdefuni kol jemei chajai, vešavti beveit Adonai leorech jamim.

23. psalm. Davidi laul. Issand on mu karjane, mul ei ole millestki puudu. Külluslikel aasadel laseb Ta mul puhata, rahuvetele juhib mind. Ta rahustab mu hinge, juhib mind sirgetel teedel Oma Nime pärast. Isegi kui käin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga, Su kepp ja Su sau trööstivad mind.
Sa katad mulle laua mu vaenlaste silma all, sa võiad mu pead õliga, mu karikas on täis. Vaid headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta, kuni kestavad mu päevad.

Da hi seudata dachakal tapuchin kadišin.

See söömaaeg on Püha Õunapuuaia (sümbol Kõigekõrgema juuresolekust) auks.

Atkinu seudata dimheimnuta šleimata chedvata demalka kadiša, atkinu seudata demalka da hi seudata dachakal tapuchin kadišin, uzer anpin veatika kadiša atjan lesaada bahada.

Valmistuge söömaajaks tõelise usu auks, et rõõmustada Püha Valitsejat, valmistuge söömaajaks Valitseja auks! Sel söömaajal avanevad meile kõik vaimsed tasemed (sfira), mida nimetatakse "pühaks õunaaiaks, ja sfira "keter", millel on aegadeväline pühadus.

(Kiduš on Šabati pühitsemine klaasi veiniga. Tavaliselt maja peremees või auväärne külaline ütleb Kiduši kõigi kohalviibijate nimel. Ta tõstab klaasi ja sõnab:)

Jom hašiši. Vajechulu hašamaim vehaarets vechol tsvaam. Vajechal Elohim bajom hašvii, mlachto ašer asa vaišbot bajom hašvii mikol mlachto ašer asa. Vajevarech Elohim et jom hašvii vajekadeš oto, ki vo šabat mikol mlachto, ašer bara Elohim laasot.


Kuues päev. Ja loodud olid taevas ja maa ja nende väed. Ja seitsmendal päeval lõpetas Jumal oma tegemised ja seitsmendal päeval ei teinud ta ühtegi käsilolevat tööd. Ja õnnistas Jumal seitsmendat päeva ja pühitses seda, sest ta ei lõpetanud ühtki tööd, mis tal olid käsil.

(Kui Kiduš tehakse veiniga)

Savri maranan. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, bore pri hagafen.

Tähelepanu, härrased! Õnnistatud oled Sina, Issand meie Jumal, maailma Valitseja, Kes Sa lood viinamarja vilja!

(Kui Kiduš tehakse leivaga)

Savri maranan. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, hamotsi lechem min haarets.
Tähelepanu, härrased! Õnnistatud oled Sina, Issand meie  Jumal, maailma Valitseja, Kes Sa kasvatad maa vilja!

Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, aser kidšanu bemitsvotav veratsa banu vešabat kodšo beahava uveratson hinchilanu, zikaron lemaase vreišit, tchila lemikarei kodeš, zecher litsiat mitsraim. Ki vanu vacharta, veotanu kidašta mikol haamim, vešabat kodšecha beahava uveratson hinchaltanu. Baruch ata Adonai mekadeš hašabat.

Õnnistatud oled Sina, Issand, meie Jumal, maailma Valitseja, Kes Sa pühitsed meid Oma Käskudega, soosid meid ja annad meile pärandiks Oma Püha Šabati, meenutamaks maailma loomist, esimest (Toras nimetatud) püha päeva, mis tuletab meelde Egiptusest väljatulekut. Meid Sa valisid, meid Sa pühitsesid kõigist rahvastest, soosingu ja armastusega andsid meile päranduseks Oma Püha Šabati. Õnnistatud oled Sina, Issand, Kes Sa pühitsed Šabati.
(Kõik ütlevad "Amen" ja joovad veini.)


Zmirot Šabat  -  Šabati laulud (lauldakse õhtusöögil)


Menucha vesimcha


Menucha vesimcha or lajehudim jom šabaton, jom machamadim. Šomrav vezochrav hema meidim ki, lešiša kol bruim veomdim.

Šmei šamaim erets vejamim, kol tsva marom gvohim veramim. Tanin veadam vechajat reemim. Ki be-Ja Adonai tsur olamim.

Hu ašer diber leam segulato, šamor lekadšo mibo vead tseto. Šabat kodeš, jom chemdato, ki vo šavat El mikol melachto.

Bemitsvat šabat El jachalitsach, kum kra elav jachiš leamtsach. Nišmat kol chai vegam naaritsach. Echol besimcha ki kvar ratsach.

Bemišne lechem vekiduš raba berov matamim veruach nediva. Izku lerav tuv hamitangim ba, beviat goel lechai haolam haba.


Rahu ja rõõm, valgus juutidele - on Šabati päev, kallis päev. Seda pidades ja mäletades tunnistavad nad, et kõik olemasolev loodi kuue päevaga.

Taevaste taevas, maa ja meri, kõrgel asuv taevaarmee, suured mereelukad, inimene ja sarvilised loomad, kõik tunnistavad, et Oma Nimega lõi Issand maailmad.

Tema on, Kes ütles Oma valitud rahvale: pea pühitsuseks algusest lõpuni, sest Püha Šabat on arm Temalt. Sest sel päeval puhkas J-mal kõigest Oma tegemisest.

J-mal kinnitab sind Šabati Käsuga: tõuse, hüüa Tema poole, Tema annab sulle jõudu. Ja lugedes hommikupalveid ja -õnnistusi söö rõõmus oma leiba, sest oled Talle meelepärane.

Tänu kahele chalale ja Kiduši-veinile, valitud roogade külluses, on selle nautijad väärilised saama osa elu hüvedest Tulevases Ilmas, kui tuleb Vabastaja. 
 

Ma jedidut mnuchatech

Ma jedidut mnuchatech at šabat hamalka. Bechen naruts likratech; boi chala nesucha! Levuš bigdei chamudot, lehadlik ner bivracha. Vatechel kol haavodot, lo taasu melacha.

Lehitaneg betaanugim, barburim uslav vedagim.

Meerev mazminim kol minei matamim, mibeod jom muchanim tarnegolim mefuutamim. Velaaroch kama minim štot jeinot mevusamim, vetafnukei maadanim bechol šaloš peamim.

Lehitaneg...

Nachalat Jakov jiraš, bli metsarim nachala vichabduhu ašir varaš. Vetizku ligeula, jom šabat im tišmru, vijitem li segula. Šešet jamim taavodu uvašvii nagila.

Lehitaneg...

Chafatsecha asurim, vegam lachašov chešbonot, hirhurim mutarim ulešadech habanot vetinok lelamdo sefer lamnatseach binginot velahagot beimrei šefer bechol pinot umachanot.

Lehitaneg...

Hiluchach tehe venachat, oneg kra lašabat, vehašena mešubachat, gedat nefeš mešivat. Bechen nafši lecha orga velanuach bechibat kašošanim suga. Bo januchu ben uvat.

Lehitaneg...

Meein olam haba, jom šabat menucha, kol hamitangim ba izku lerov simcha. Mechevlei mašiach jutsalu lirvacha, peduteinu tatsmiach venas jagon vaanacha.

Lehitaneg... 

Kui meeldiv on su rahu

Kui meeldiv on su rahu, oo Šabat-Kuninganna,
seepärast ruttame sulle vastu, tule, kroonitud pruut!
Rõivastu pühade riietega, süüta küünlad õnnistusega, lõpeta kõik tööd ja ära tee ühtegi neist.

Selleks et nautida maiusi: liha, linde, kalu.

Enne õhtut on valmis pandud kõik toidud,
juba päeval valmistati nuumatud kanad.
Laual on aromaatsed veinid,
valitud toidud on valmistatud kõigiks kolmeks söömaajaks.

Selleks et nautida...

Sa omandad Jakovi päranduse, mis ei lähe jagamisele,
sind austavad nii rikas kui vaene.
Te pälvite pääste, kui peate Šabatti ja saate Mulle valitud rahvaks. Kuus päeva tehke tööd, aga seitsmendal rõõmustuge!

Selleks et nautida...

Argitööd on keelatud ega või arvet pidada tulu üle, kuid sellele mõelda võib. Ja võib kosja sobitada tütardele ning õppida koos lapsega Pühakirja, laulda nendega ja rääkida Tora sõnu, kõikjal, igas kohas.

Selleks et nautida...

Astu Šabatti kiirustamata, nimeta teda naudinguks,
laupäevane uni on kaunis, värskendab ja elavdab hinge.
Ja mu hing igatseb Sinu juurde, et puhata armus.
Nagu roos on Šabat, temas leiavad rahu pojad ja tütred.

Selleks et nautida...

Nagu tulevane maailm on Šabat, rahu päev, igaüks, kes seda naudib, saab suure rõõmu osaliseks.
Hädadest, mis saadavad Mašiachi tulekut, on nad kindlalt kaitstud. Meie lunastus tärkab, kuid tärkavad ka mured ja kurbus.

Selleks et nautida...

Tsur mišelo achalnu

Tsur mišelo achalnu, barchu emunai, savanu vehotarnu kidvar Adonai.

Hazan et olamo, roenu Avinu, achalnu et lachmo veeino šatinu. Al ken node lišmo unehalelo befinu. Amarnu veaninu, ein kadoš ka-Adonai.

Tsur mišelo...

Bešir vekol toda nevarech le-Eloheinu, al erets chemda, (tova) šehinchil laavoteinu. Mazon vetseda hisbia lenafšenu, chasdo gavar aleinu veemet Adonai.

Tsur mišelo...

Rachem bechasdecha al amcha, tsureinu. Al Tsion miskan kvodecha. Zevul beit tifartenu, ben David, avdecha, javo veigalenu, ruach apeinu, Mešiach Adonai.

Tsur mišelo...

Ibane hamikdaš, ir Tsion temale, vešam našir šir chadaš. Uvirvana naale, harachaman hanikdaš. Itbarach veitale, al kos jain male, kevirkat Adonai.

Tsur mišelo...

Teda, Kelle heldusest me sõime 

Teda, Kelle heldusest me sõime, õnnistage Tema ustavad! Saime söönuks ja jäi ülegi, sest selline on Issanda sõna.

Kes toidab kogu maailma - meie Karjane, meie Isa. Sõime Sinu leiba ja jõime Sinu veini. Selle eest täname Sinu Nime ja kiidame oma suuga ning ütleme: "Ei ole Pühadust kui Issand".

Teda, Kelle heldusest ...

Laulude ja tänusõnadega õnnistame meie Jumalat, kauni maa eest, mille Ta pärandas meie isadele.
Toidu ja maiustega Ta toitis meie hinge. Ta pööras Oma helduse meie peale. Issand on tõde.

Teda, Kelle heldusest ...

Halasta Oma armust Oma rahvale, meie Kalju! Siionile, kus asub Sinu Pühadus, ning Templile, kus on Sinu Ilu!
Davidi, Sinu sulase poeg tuleb ja vabastab meid, meie eluõhk, Issanda võitu.

Teda, Kelle heldusest ...

Ehitatakse Tempel, Siioni linn täitub ja seal laulame uut laulu ning siseneme rõõmsa lauluga.
Halastaja ja Püha saab õnnistatud ja kõrgeks kiidetud. Pilgeni täis veiniklaasiga õnnistame Issandat.

Teda, Kelle heldusest ...

Laulude kogu pühadele tekstidele

Ani maamin

Ani maamin beemuna šlema beviat hamašiach. Veaf al pi šeitmahmeah im kol ze achake lo bechol jom šejavo.

Mina usun
(Katkend Maimonidi "13 usuprintsiibist")

Ma usun täieliku usuga Mašiachi tulekusse. Ja vaatamata sellele, et ta viibib, ootan iga päev tema tulekut.

David melech Israel

David melech Israel chai vekajam.

David, Iisraeli Kuningas
(Kuu pühitsemisest)

David, Iisraeli Kuningas, elab igavesti.

Hine ma tov

Hine ma tov uma naim ševet achim gam jachad.

Vaata, kui hea on see
(Psalmid, 133-1)

Vaata kui hea ja meeldiv on see, kui vennad on kõik üheskoos.

 

Vahavijotim el har kadši

Vahavijotim el har kadši vesimachtim beveit tfilati. Oloteihem vezivcheihem leratson al mizbechi, ki veiti beit tfila ikare lechol haamim.

Ma toon nad Oma Pühale Mäele

Ma toon nad Oma Pühale Mäele ja kingin neile rõõmu Oma Palvekojas. Nende andamid ja ohvriannid võetakse meeleldi vastu ohvrialtaril, sest kõik rahvad nimetavad selle Minu Palvekojaks.

Vekarev pezureinu mibein hagoim

Pühadepalvest "Musaf" 

Vekarev pezureinu mibein hagoim unefutsoteinu kanes mijarketei arets. Vihavijenu le-Tsion irach berina veli-Jerušalaim veit mikdašcha besimchat olam.

Too lähedale need, keda oled hajutanud...

Too lähedale need, keda oled hajutanud rahvaste sekka ja kogu nad kõigist ilmakaartest. Ja too nad Siionisse, Oma Linna juubeldamisega, ja Jeruusalemma, Oma Templisse igavesse rõõmu.

 Veten banu

Šabati palvest 

Veten banu jetser tov leavdecha beemet uveira uveahava.


Ja anna meile
Šabati palvetekst

Ja anna meile püüd heale, et teeniksime Sind tões, aukartuses ja armastuses.

Israel, betach ba-Adonai
Psalmid 115:9

Israel, betach ba-Šem, ezram umaginam Hu.

Iisrael, looda Kõigekõrgemale, Tema on sulle Abi ja Kaitse.

Ki lo itoš
Psalmid 94:14; 20:10

Ki lo itoš ha-Šem amo venachlato lo jaazov, ha-Šem hošija hamelech jaaneinu bejom kare.

Sest Kõigekõrgem ei hülga

Sest Kõigekõrgem ei hülga oma rahvast ega jäta oma pärandvara, Tema on Päästja, Kes vastab meile hüüdepäeval.

Kol haolam kulo
Rabi Nachman Braslavast

Kol haolam kulo - gešer tsar meod vaikar - šelo lefached klal.

Kogu maailm

Kogu maailm on väga kitsas sild, ja peamine - mitte midagi kartra.

Lemaan achai vereai
Psalmid 122:8

Lemaan achai vereai adabera na šalom bach. Lemaan beit ha-Šem Elokeinu avakša tov lach.

Oma vendade ja lähedaste pärast 

Oma vendade ja lähedaste pärast ütlen: "Rahu sulle!"
Oma Issanda,Kõigekõrgema kojas palun Sulle head.

Lešana habaa
Pesachi agadast

Lešana habaa b-Jerušalaim habnuja.

Järgmisel aastal

Järgmisel aastal - taastatud Jeruusalemmas.

Mitsva gdola
Rabbi Nachman Braslavast, 19. sajand

Mitsva gdola lihjot besimcha tamid.

Suur Käsk

Suur Käsk on olla alati rõõmus.

Mekimi
Psalmid 113-7

Mekimi meafar dal.

Ta tõstab

Ta tõstab vaese põrmust.

Siman tov
Kuu pühitsemisest

Siman tov umazal tov jehe lanu ulechol Israel amen.

Hea märk

Olgu hea märk ja edu meie ja kogu Iisraeliga, amen.

Ivdu et ha-Adonai
Psalmid 100:2

Ivdu et ha-Adonai besimcha, bou lefanav birnana.

Teenige Kõigekõrgemat

Teenige Kõigekõrgemat rõõmus, tulge Tema ette juubeldamisega.

Od avinu chai

Od avinu chai, am Israel chai.

Veel elab meie esiisa

Veel elab meie esiisa ja elab Iisraeli rahvas.

Od išama
Seitsmest õnnistusest pulmas

Od išama bearei jehuda uvechutsot Jerušalaim kol sason vekol simcha, kol chatan vekol kala.

Veel on kuulda 

Veel on kuulda Juuda linnades ja Jeruusalemma tänavatel rõõmuhääled ja juubeldamise hääled, peigmehe hääl ja pruudi hääl.

Utsu etsa
Isaja 8:10

Utsu etsa vetufar dabru davar velo jakum, ki imanu El.

Nad annavad nõu 
 
Nad annavad nõu, aga see ei sobi, nad võtavad otsuse, aga see ei lähe täide, sest Jumal on meiega.

Ose šalom
Palvest "Kadiš"

Ose šalom bimromav, Hu jaase šalom aleinu veal kol Israel veimru amen.

Tema loob maailma 

Tema loob maailma Oma kõrgustes, Tema annab rahu meile ja kogu Iisraelile ja ütelge "Amen".

Šabchi Jerušalaim
Psalmid 147:12

Šabchi Jerušalaim et Adonai haleli Elohaich tsijon, ki chizak brichei šearaich verach banaich  vekirbech.

Jeruusalemm, ülista Kõigekõrgemat

Jeruusalemm, ülista Kõigekõrgemat ja laula oma Loojale, Siion!
Sest ta kinnitas sinu väravaid, õnnistas su poegi su piirides.

Samchem
Šabati tekstidest

Samchem bivinjan šalom.

Rõõmustage!

Rõõmustage Jeruusalemma taastamise üle!